Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

!רוביצה תורישב סדנהמה :םעפהו

 

:רחא תצק והשמ דמלנ וישכע
.(הליגרנ םינשעמ םהש דוע םיעדוי אל םירוההש ,ונניבמ םינטקל אוה אבה רבדה)

.םירבוע םירוהה דחא םואתפ ,םילוטסמ ,םיעוגר ,םכלש תיבל ךומס הליגרנה םע םיבשוי םתא
.םיצחלנ אל ?םישוע המ

(םימה לכ תא םיכפושש דע ןמז הברה חקול יכ) ןמז ידמ רתוי חקול הליגרנה לכ תא קרפלש ןוויכמ
:(תיקש/קית ,םיחרפב דייטצהל שי) :הניפל רבעמ חיגמ םירוהה דחא תא םיאורשכ זא

.שארה תא רהמ םיאצומ (א

.שארהמ םחפה תא ףיעהל הקזח די תעונתב (ב

.תיקש/קיתל שארה תא ךילשהל (ג

.תיקש/קיתל ףוחדלו, (ןמז ידמ רתוי חקול הז) תחלצהו רוניצה תא הנממ קרפל ילב הדלישה תא איצוהל (ד

םיחרפה תא תחקל שי תעכ ,(בל םישל ילב ונסנכה רבכ םייחקלמה תא) .םימה םע תנצנצה קר הראשנ תעכ (ה

.דצב ותוא חינהלו ,(לטרגא אוה וישכעמש) דכב םישלו

.תנעשמ רותב םידליה לש םישארה דחא ירוחאמ םישל שי קית/תיקשה תא (ו

.דצב הפי לטרגא םע הבוח וא תמא םיקחשמו לגעמב םיבשויש םיתברותמ םידלי ונא תעכ (ז

.םומיסקמ תוינש 7-8 ךות תאז תושעל תעדלו ,תוריהמב הלאה םיבלשה לכ תיישע לע ןמאתהל שי*
הרזחב םישל ,תחלצהו רוניצה םע הדלישה תא ריזחהל ,םיחרפה תא אצוהל רשפא ךלה הרוההש ירחא (ח
.תוגאד ילב ןשעל םיכישממו (בוט דוע קבטה םא) שדח םחפ קילדהלו ,קבטב אלמ דועש שארה תא


:הייקנ הליגרנה לע רומשל ךיא דמלנ ןאכ

.יקנ וילע רומשל השקש ירקיעה קלחה איה הניסרחה
.םסיקו ,ףסכ ריינ הברהבו ,םימב האלמ סוכב דייטצהל שי

.הלוכ תא ,ףסכ ריינב הניסרחה תא ףוטעל שי קבטה תא םימשש ינפל(א

הליגרנל קובדה ףסכה ריינ ךירד הלאה םירוחה תא תושעל םיאצמנ הניסרחה לש םירוחהש הפיא הלעמל(ב
.(םסיקה תועצמאב)

.(הניסרחה לכ תא ףטועש ףסכ ריינה לע) שארב קבטה תא םישל(ג

(: ןשעלו םחפ קילדהל(ד

האלמש סוכב ותוא םישל הלא ,ךלכלתת איה זא יכ תחלצה לע ותוא קורזל אל ,רמגנש םחפ לכ ירחא(ה
.םימ

.הניסרחהמ ףסכ ריינה לכ תא דירוהל ,ןשעל םירמוגש ירחא(ו
.הייקנ הניסרח ונל שי הנהו


:הבורא םיניכמ ךיא דמלנ וישכע

.ףסכ ריינ לש הבחרו הכורא הכיתח םיכתוח(א

.םיינשל הכיתחה תא םילפקמ(ב

.הילעמו הניסרחה ביבסמ (תלפוקמה) הכיתחה תא םיבבוסמ(ג

.הניסרחל קזח קזח הכיתחה תא םיקדהמ(ד

.הניסרחה רטוקמ לודג רתוי תצק היהי הרטוקש הלעמל התוא םירשיימ(ה

!ןמא !הבורא שי

 

!תוליגרנ לע תועודי אל יכה תודבועה 10,האבה םעפב
!ונתיא וראשיה

,םכלש
סדנהמה

 

:םימדוק םיקרפ

...רתוי תלטסממ הליגרנ
הליגרנל םירזיבא לע ןצמקתנ דציכ


 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001