Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

"תוליגרנה סדנהמ" תניפל םיאבה םיכורב
(הפיחמ קיתו תוליגרנ ששחמ)


.רמות ןאכ ,בר ברע
:הליגרנה לע םכיתועידי תא רישעת וז הניפ

:הליגרנה תריוואל סנכהל ךיא דמלנ ,לכ םדוק

קרו ךא רצווהל הלוכי הליגרנה לש העוגרהו הבוטה הריוואה לכ םדוק (א
.(ףידע וליפא ץוחב ,החומ הללובא) .רוקב ץוחב אלו םיענו םימח תיב ךותב
,Enigma לש קסידה תא םישל שי ,הז חבושמ רתאב רחא םוקמב רבכ בותכש ומכ (ב
.תילמרונ המרב אלא ידמ קזח אל
.םדרהל אל .תירכ םישל שארה ירוחאמו הרוחא בכשל ,חיטש לע תבשל (ג
.(הת ףידע) .םדא ןב לכ דיל םימ סוכ (ד
.(הרומה ,ןכ) .טקשב רבדל אלא ידמ רתוי קועצל אל (ה
.םיעוגר ונחנא ,הנהו

 


הליגרנ לש קלח ףלחתל ךיא דמלנו ונלש ינמורה דצה ןוויכב תצק ךלנ ,וישכע
:שדח תונקל ילב

- הפל םיסינכמ םצעב ותואש "הפיאשה חתפ" םע ליחתנ
:הברה הרוק הזו דבאנ אוה םא

.הצוחה טולבי ובור ,(ץעמ) רוניצה חתפל ולוכ תא סינכהלו ליגר יתיב שק תחקל שי (א
.(ץעמ) רוניצה חתפמ ותאיצימ מ"ס 3 רוזגל (ב
סדנהמ לש רתויב בוטה ורבח :דנברילוזיא) דנברילוזיא תכיתח םע ץעל שקה תא קיבדהל (ג
.(םיעבצ ןווגמב גישהל ןתינ ,ערקנ אלש רבד ריינ אוה ,תוליגרנה

.ןכוה הפיאשה חתפ

 


- רוניצה םע ךישמנ
:דבאנ וא ערקנ רוניצה םא

.שדח רוניצ תונקל םיבייח אל -
.הליגרנה לש הליעגמהו הדולחה רוניצה תאיצימ ןשעל םיבייח אל -

.רוניצה לכ תא עורקל שי -
.הטכאש םיחקולשכ םיקיזחמ התואש ץעה תכיתח תא רומשל -
.(קוידב םיאתמ) הליגרנהמ רוניצה תאיציל ץעה תכיתח תא רבחל -

.ןבצעתי יחרזמ ק"פרו ,גנאב ומכ הארת הליגרנהשמ ץוח ץוח לכה -
.רוניצל ףילחת שי ,הנשמ אל לבא

 


:(הזאוה) תנצנצה לא ,האלה רובענ
- תרעוכמ םתס איהש וא הרבשנ תנצנצה םא

קוידב םיאתמ חתפה לש ורטוקש ,גנירפס לש ןטק קובקב תחקל ,טושפ דואמ -
.הליגרנה לש תורבחתהל
.תלגלוגמ ןוליינ תיקש תכיתח םע חוורמה תא םוטאל ,חוורמ שי תאז לכב םא -
!תנצנצל ףילחת שי ,הפוה -

 


- (הליגרנה שאר) הניסרחה םע ךישמנ
- הדבאנ הניסרחה םא

גוחב דחא רועישל חלפתהל םילוכי וניניבמ םירשכומה לבא ,השק תצק הז -
.השדח הניסרח רמיחמ ןיכהלו הקימרק

- (םחפה לש םוחה בורמ) הרבשנ הניסרחה םא -
.התוא ךועמלו ףסכ ריינ תכיתח תחקל שי (א
.הניסרחל םאתהב התוא בצייל (ב
.(לזאפ ומכ) הניסרחה לש רוחב התוא ךועמל (ג
.(לופי אלו םמחתי ףסכה-ריינ לבא ןמאי אל)

.הניסרחל ףילחת שי ,ןמא

 

:הליגרנה ףוג ךותב שי המ ההתש ימלו

םירושק אל ללכב ללכבש תורוניצ ינש םצעב שי הליגרנה ףוגב
םיריכמ םלוכש רוניצה הזש הזאול שארהמ ךלוה דחא ינשל דחא
...עגר לבא
?היפלו הבוראל עיגמ הז ךיא
הזאול הליגרנה ףוג ןיב רובחיה תא שיש הפיא זא
.היפלו הבוראל םיליבומ םהש םירוח ינש ףוגב שי

(יצרא ןב רודל הדותו)


.תלטסממ רתוי הליגרנה תא ןיכהל ךיא םכתא דמלא בורקב ,וישכעל לכה הז

,םכלש
סדנהמה

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001