Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

!רתוי תלטסממל הליגרנה תא ךופהל דמלנ ,םידידי ,םעפהו

,לוח הליגרנה תדליש ךותב שיש םיעדוי ונא ,לכ םדוק
אוה ינשה רטליפה) םירטליפה ינשמ דחא םצעב אוהו
היהת תנצנצבש לוחה תא איצונ םא ןכל .(תנצנצבש םימה
:תלטסממו הקזח רתוי הליגרנה

.דח והשמ וא גלזמ וא גרבמ םיחקול (א

.ןטק רוח רצונש דע הליגרנה לש רוניצה תאיצי תמחלהב תצק םיקפוד (ב

.לוחה לכ אציש דע התוא רעננו הדלישה תא ךופהנ (ג

.רוחה תא םותסנו דנברילוזיא תכיתח חקינ (ד


!הליגרנה לע דואמ העיפשמ תנצנצבש םימה תומכש םיחיכומ םייוסינ
תא תחקל לק רתוי זא - לזרבה דומעתליחת דע קר םימ תצק םימש םא
םימהש לכ ,םימ הברה םימש םאו ,תלטסממ רתוי הליגרנהו תוטכאשה
הליגרנהו הטכאש תחקל השק רתוי זא - לזרבה דומע תא הברהב םירבוע
!תלטסממ תוחפ


תחקל ,איה הליגרנה תא ןשעל הטיש דוע
תא איצוהל .םחפו קבט םישל ,שארה תא
ףוחדל .דצב םישלו תנצנצהו הדלישה
םימשש דצה אל) רוניצה לש ינשה דצה תא
.ןשעלו הטמלמ הניסרחה חתפב (הפב
הקזח ךא ,תינוכסחו הפי ןושיעה תטיש
.דואמ תלטסממו דואמ


,הליגרנ איבחהל ךיא דמלנ ,םידימלת ,האבה םעפב
.הבורא תונבל ךיאו הייקנ הילע רומשל ךיא
הללובאש ידכ תואסיכ םירהל חוכשל אלו ,הבר הדות
.תוקנל לכוי

,םכלש
סדנהמה

 

:םימדוק םיקרפ

הליגרנל םירזיבא לע ןצמקתנ דציכ

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001