Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

 

טנרטניאה ףסומב תשגרמ העידי המסרופ 1.7.01 ךיראתב
."תוליגרנ הללובא" לש עשפנה רתאה לע תונורחא תועידי לש
('ב תשר ,WFM, YNET) תורושקתב תועידי תרדסל ףצרב האב העידיה
.הללובא לש אלפומה ומלוע לע

!דחא םויב םישנא 4,614 - רתאב תוסינכה איש תא הרבש הבתכה
(םעפ 4000 אציו סנכנ אל הללובא ,אלו)

:הרוזנצ אלל ,הבתכה הנה ,ספספש ימל ,הרקמ לכב

קייחצי ןליא תאמ - "תשרב ולע"

הליגרנ-ובא לש רתאה :ןושיע
http://abu-nargila.tripod.com

,(הנש תוחפל םירמוא שיו) םישדוח המכ רבכ לעופ "הללובא"
,םינורחאה תועובשב קר שופיחה יעונמבו םיסקדניאב םשרנ ךא
.ותורזומ ףרח ,הבר הכרעהל הכז םלוכבו
,עובק םישמתשמ להק םמצעל ורציש םיילארשיה םירתאהמ והז
םישלוגה לגעמו ,רוביצ יסחי וא םוסריפ לכ אלל ,ימנידו ןמאנ
.רצוי אוהש "ןזואל הפ" תקימנידל תודות בחרתמו ךלוה וילא םיעדומה

רתויב עקשומהו ףיקמה ,ירוקמה עדימה זכרמ אלא וניא "הללובא" ,השעמל
ץועיי ,םימעט ,םילחג ,הליגרנל ןושיע ירמוח ,תוליגרנ יניינעב ץראב
תא .ןושיע ירצומו תוליגרנ תריכמ וליפאו ,םיליחתמ םינשעמל הכרדהו
הזו ,"אוה לוטסמ המכ" רתאה יליעפמ םינכמ "הללובא"ב ינורטקלאה רחסמה
.קיעמ אל לכה ,יניצר שממ אל לכה ,ןשעכ לק לכה - רתאה לש יללכה וקה
."תנשועמ" רמול אלש ,והשמ תיטסטנפ-תיחרזמ רתאב הריוואה
םינוכתמ תורשע ,תוליגרנב םגו תשרב םג - םישמתשמ ירופיס הברה וב שי
הירוטסיהה לע רבסה ,(דועו ענענ ,תוננב קבט ,בלח ,קארע תפסוה) ןושיעל
תא הכה" ,"םימדקתמל הניפ"ו "ךמצעב תאז השע" תניפ ,הליגרנב שומישה לש
."הללובא וידר" וליפאו ,םורופ ,ט'צ ,הדרוהל םיצבק ,"החמומה

םיקלחל םיארחאש ,םישלוגהמ תבהלנ תונעיהל הכוזו ,דואמ ימניד רתאה
םיבתוכהש ףא ,ויתומגמ המו ותוא הנב ימ רורב שממ אל .וינכתמ םילודג
תיטבזי'צה חורב ,קרבופמ ןקלח תוחפלש) תונוש תורבח לש תומש םינייצמ
.(רתאב תיללכה
יבבוח רעונ ינב לש תשבוגמ הרובח תדמוע וירוחאמ יכ ררבתי םא אלפתא אל
תוינייפואה "תולוז"בו םייתנש םילויטב תוליגרנ לש תוחיכשה רואל ,ןושיע
תונדשח טוקנל םישמתשמה לכל םוחב ץילממ יתייה ,וז החנה ךמס לע .הזה ליגל
.וב םיעיפומה תועצהלו םינוכתמל רשאב הבר

Avneyon לש תוליגרנה תנומת העיפומ הבתכה ףוסב)
"הליגרנ הנה .הללובא ךותמ" םכחותמה בותיכה םע

 :הבתכה לע ביגמ (םודל רובעת הליגרנה) הללובא ,הנושארל ,תעכו

.רקיה קחצי ,אבחרמ
:ךתבתכ יבגל תורעה רפסמ ןלהל

. 8.3.00-ב םקוה הללובא - "םישדוח המכ רבכ לעופ הללובא" .1
.3 ונל ונתנו ,ונתוא ומשר הלאוו קר ,קלע - "הבר הכרעהל הכז םלוכבו" .2
.םישמתשמ הלימה תא יתבהא - "עובק םישמתשמ להק םמצעל ורציש" .3
!?הפ רמא אוה המ ןיבה והשימ - "תוליגרנב םגו תשרב םג" .4
.היזנורקימב .המושר הרבח איה תרושקת הללובא ,לוטסמ אי - "קרבופמ ןקלח תוחפלש" .5
,הליגרנ ר"ד רודמל שג .גאדומ הרוה יל עמשנ התא ,ידידי קחצי - הנורחאה הקסיפה .6
.הליגרנ ןשעמ התאש ךידליל רפסל ךיא עדימה לכ תא לבקת םש

,םירשואמ םייח ךשמה
.תוליגרנ הללובא

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001