Make your own free website on Tripod.com

 
 

 


ןילופ תליגרנ

!!םירבח רוציקב

.םוקמוקב םימ םיממחמ........םתס....ןילופל םיסט,הככ ךלוה הז
תצק לבא תצק וררקתיש הסכמה תא םיחתופ וממחתה םימהש עגרב
.םימחה םימה לש...טקפאה תא דבאי אלש

הת לש ןוית םיקרוז,הזאול םימחה םימה תא {םיכפוש} םימלזגמ
.םירגוסו ענענ םעטב
...ו...הטנמו ענענ...םימעטה תא םימש שארב
...{ןילופב ונישע ונחנאש ומכ}ןולמב רדחה לש הפסב הבבסב תבשל רשפא
!!!! הליגרנהמ םינהנו

(?הללובא לש םיש"דה תינכות) !!!הבהאב רירפצ ןוני לייא יתיא דעלג םדא םתיאל
!!תחלשמה יירבח ללללללללככככלו 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001