Make your own free website on Tripod.com

 
 
   
 

הליגרנהו לארשי

םיירצמ תאיצי לש יתימאה רופיסה

:ומע לא רמיאו ףסוי תא ריכה אל רשא ךלמ םיירצמ לע םקיו םהה םימיב יהיו
קבט ונל לארשי ןכיו ול המכחתנ הבה הערפ רמאיו ונתאמ םוצעו בר לארשי הנה
.ץראה ןמ הלעו םחליו ונב הברי ןפ םילחגו

.הערפל תוליגרנ ןכיו םיקבטו םילחג ירש לארשי לע ומשיו
םילחגו קבטב השק הדובעב םהייח תא ולטסמיו ךרפב לארשי תא םירצימ ודבעיו
.םופמיפה תדובע לכבו

אוה ןתמהו ןב אוהו ןתיארו תוירביעה תא ןכדליב :תוירביעה תודליימל הערפ רמיאו
.היחו תב איהו ןתיארו

םהיתלטסמו רבדכ ןתישע עודמ :ןהילא רמאיו םיירצימ ךלמ הערפ רבדכ ושע אלו
םמע בטיו ול רוזעל ידכ ידימ םילוטסמ םה יכ תודלימה ול ורמאיו .תוומב אלו
.ויחו םיקולא
והכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ רמאיו םילארשיה לא הערפ סעכיו
.ןויחת תבה לכו

והלגרנתו אוה לוטסמ יכ ותוא ארתו ןב דלתו רהתו יול תב תא יול תיבמ שיא חקייו
אוה טושיו הביתב דליה הסכתו אמג תבית חקיתו דוע הלכי אלו םיחרי השולש
הסמ ומש ארקתו םימה ןמ אוה התשמו דרת הערפ תב רשא דע רואיה לע
תוירביעה ןמ תוקניימה לא הערפ תב ארקתו .לוטסמ אוה הארנ יכ
ינש יונפל בציו הערפ לא הסמ רענה אוביו .לדגיו דליה לטוסמיו והלטסמ :רמאתו
לחגה לא השמ די תא םיקולא זזיו חבושמ קבט ינשבו הליגרנ לחג תחאב תוחלצ
אל ןושל דבכו הפ דבכ הסמ יהיו הפב ותוא םש טוידיא ומכו לחגה תא הסמ חקיו
הערפל שארה אביו הליגרנל שאר ןיכה הסמו םימיה ואביו.וייחב בוש םפמפל לכוי
רוריחהו ןיכה חירסמ שאר ןכ לע וגרהל הסמ לא הערפ םוקיו .םפמפיו לחג קילדי
םש ןיידמ ץרא לא הערפ דימ הסמ חרביו ףוריט ידכ דע חירסמ היה ריינה לש
הסמ דחא םוי ךליו .ויחייו ולגרניו הב ןתחתיו הפוטחיו הנוז תב תיסוכ האר
לעמ ךילענ לש :וינפב ארוק םיקולא לוק עמשיו הילא ךליו רה לע הליגרנ אריו
הליגרנה לא הסמ רבדיו .אשדה תא סרוה התאו ןאכ השודק הליגרנ תמדא ןעמל ךילגר
.תודבעמ ררחתשהל לארשיל רוזעל םיירצמל רוזחל טילחיו לוטסמ יהיו םייתעש העש
.ימע תא חלש :רמאיו הערפ לא הסמ עיגיו

שפשיפ אי התא ימ :הערפ רמאיו
.ימע תא ררחשתש שרודו הסמ ינא :רמאיו הצפנו הליגרנ תזאו הסמ חקיו
.אל לבא םיהדמ ששפ :הערפ רמאיו תומלשל הזאוה החאתתו

:םה אלה תוכמ 9 םירצמ לע הסמ איביו
םילחג לש ארח (1
םיחירסמ םימ (2
ריוא תוחירב (3
תורובש תוזאו (4
םימותס תורוניצ (5
םירובש םישאר (6
ררוחתמ אלש ףסכ ריינ (7
םיציפש ילב םימסיק (8
תוילוטסמ רסוח (9
םירמוא ןכ לעו לארשי תא הערפ ררחשי קבט לש ארח איה אלה תירישעה הכמבו
(ןיבה אלש ימל תובית ישאר)ונליצה "חחק ןר צוב מח"

לארשי וב ורבעיו םיינשל והיצחיו םימל לחג הסמ קורזיו ףוס םיל לארשי עיגיו
.םיב ועבטיו ידימ םילוטסמ ויהיו םיירצמל םריזחי ןעמל לארשי ירחא םירצמ ויעגיו
.ולטסמתי ןעמל תוליגרנ הסממ ושקביו רבדמב לארשי ינב וכליו

לארשי וחמשיו קבטו םילחגו תוליגרנ לש םשג םהל ןתיו לארשיל סנ םיהולא שעיו
וניכיו הסמ לע לארשי ונבצעתיו .הליל 40ו םוי 40 יולע הלעיו יניס רה לא הסמ עיגיו
םילחגהו קבטה לכ תא ורמגו ול וכיח אל יכ הסמ םהילע סעכיו הללובא תא למסל בהזמ הילגרנ
ןיתשלפ ץרא ינפל לארשי ועגיו ןבא וזיא לע והשמ שברחי עובש רחאלו תירבה תוחול תא רובשו
.רבדמ לכה ירה םימ ושקביו

הליגרנל הטיעב ןתיו הסמ סעכיו
לארשי החוורל ותשיו םימ וכפשיו ףסונ סנ םיהולא שעיו
רבדמב םייוסמ רה לע תומיו הסמ לע הליגרנה לופית םואתפו
רודמ רופיסה ודיגהו ורפסיו םיירצמ תאיצי תא וגגחי זאמו ןיתשלפ ץראל וסנכוי לארשי ולבאתיו
.תודימריפל לכה הניש אוהו סאמנ דחא רודלש דע רודל

יתימאה רופיסה םכל הנהו

בל (הליגרנ) ישל תורומש תויוכזה לכ
icq:69969893

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001