Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

!חספ תליגרנ

הזכ והשמ וא תוצמ תללוכ אל איה חספה גחל תדחוימ הליגרנ איה האבה הליגרנה
..םייתרוסמ חספ ילכאמ המכ תללוכ ןיידע לבא

:דכ

ול טוחסל דחא יצח םייתשל ותוא ךותחל ןומיל (הליגרנ לכב הז תא םישל) םישל דכב
םיאופק םימ םע דכב םישלו תונטק תוכיתח המכל ךותחל ינשה יצחה תאו דכל ץימה תא
(חלמ ימב םילבוטש הלאה םיקוריה םילעה הסח ןכ) הסח ףיסוהל םג רשפאו ההא

:שאר

תצק וליפא וא יעבר תשולש ךרעב םודא חופת וא תות ומכ קותמ םעט םישל ךירצ שארב
םיבברעמו קבטה םע הז תא םימש תסורח ןכ !תסורח ...ףיסוהלו םתרחבש קבטה תא םישל תוחפ
.םינשעמו םירגוס זא

ב.נ

...שורית ןיי דכב םישל תוסנל רשפא

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001