Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

יחרזמ ןרוא לש םינוכתמה

ןג תמרמ יחרזמ ןרוא תובידאב

 

טופמוק תליגרנ

.טופמוק םיבהואש םישנאל ףידעו רתויב ביבח אבה ןוכתמה

ימל וישכע רפוסב םינוקש טופמוק לש תואספוק שי הככ זא
.תצק ריאשהל רשפא תוריפה לכ תא םירמוג הז תא בהואש

בהוא ינא תוכיתח המכ םע דחי קובקבב הז לש םימה תא םימש
ירפ וא ןולמ לש שארו הז תא םיחקול רידנ והשמ סננא רקיעב
.לגרנל םיליחתמו רחא יפורט

קבטה לש םעטה רמגנ רבכש הז בוטה רבדה יצחו לחג םע ףידע
.רתוי ךשוממ ןמזל ןשעל רשפאש הככ טופמוק ימה לש םעטהמ ונהת ןיידע


 

ןומיל-הת תליגרנ

העקשה תצק תשרוד ךא ילש לגרנמה תיבמ הריצי דוע

םכלש הבוהאה הת תליבחה תאו ןומיל םיחקול

םעטה קוזיחל 2 רשפא התה לש הליבחה תא קובקבב םימש וישכע
סנכיהל וחילציש תוכיתחל םיכתוחו קורי וליפא רשפא ןטק ןומיל םיחקול
רשפא שארבו הליגרנה לש ראבה רוניצ םע לכה תא םיבברעמ קובקבל
.םיחופת 2 קבט וא ןולמ ףידעמ ינא םיצורש המ םישל

ךרעב הזש ךכ דצב םיאצמנש םילחג יתשב שמתשהל ץלמומ הז ןוכתמל
יכ לחג רובשל הסאב לבא יצחו לחג תחקל טושפש וא יצחו לחג ומכ
.הליגרנ תאזכ םעפ דוע ושעת םא אלא ינשה קלחה םע תושעל המ היהי אל

החלצהב

 

תוריפ תליגרנ

לש הננב תות הקשמ םימ םוקמב םימש קובקבבו שארב םימש תות קבט םיחקול
.ןשעל םיליחתמו ףסכ ריינ םימש רחא והשמ וא גנירפס

הקשמ קר םישל וא הננב תות הקשמו הננב לש קבט םע םג הז תא תושעל רשפא
תואקשמב ליבקמ ול שיש םעט לכ לע שממל רשפא ןויערהה תא .הננב לש
קובקבב ירפה לש םאות קבט םישלו םהינימל םירטקנ ינימ לכו קסרפא ןוגכ
וא הננב תותב אלוממ קובקבב םע חופת קבט םישל םימעט בלשל םג רשפא
רבדל תויצאירו ינימ לכ שי האלה ןכו קסרפא םעטו חופת לש הקשמ םע קובקב
ינא םעטה תא םיריבגמ םה ללכ ךרדב דימת םישגרומ תואקשמה לכ אל הזה
.הננב תות וא םיחופת םיקסרפא לש תואקשמ םע קובקב בהוא תישיא

החלצהב

 

הטנמירקיל תליגרנ

רתויב בושח טרפל םישל ךירצ לבא רתויב טושפ הזה ןוכתמה

םדוק םימש ענענ\הטנמה תא וישכע ענענ\הטנמו שירקיל לש קבט םיחקול
םימש ותוא שירקילה לש הקד הבכשל םוקמ ריאשהל ךא שארב הבכש הייהתש
.שירקילל םוקמ רתוי םיריאשמ קותמ רתוי היהי הזש םיצור םא םירחא

ףידעמ אוהש ךיא דחא לכ ןומיל תוכיתחו ענענ ילע םע םג רשפא םירק םימ םימש
תא םישטשטמ םהינימל הקדוו הליקט םירקיל בלחה לכ יכ םימ דימת ףידעמ ינא
קובקבה תלוכת תא םינשעמ םתא קבטה תא ןשעל םוקמבו קבטה לש יתימאה םעטה
יתעדל יאופר לוהוכלא לש םעטב אצוי טושפ קובקבב לוהוכלא בגא

הטמ יפלכ בכוכה םע לחגה תא םימשו שארה תא םיררוחמ הרקמ לכב
עומשל רשפא ףיכה תא שיחמהל ליבשב רכמתהל אל ורהזיתו רידנ והשמ םעטה
זאו תאזכ הכורא תואירל הטכשה ירחא ריווא לש הפיאש תחקלו עקרב םיסנארט
.ןורגב שרפ והשמ לש השוחת םכל הייהת

 

ינלטק חופת תליגרנ

רחא והשמל %15%-20 ךרעב םוקמ םיריאשמו םירק םימ קובקבב םימש

הקשמ הזכ הז ןומיל לש ץמוח (הז התא שי םיטקרמרפוסב ללכ ךרדב) םינוק
יתוירחא לע אל הז תא תותשל תוסנל הצורש ימל בוט והשמ זכורמ םינומיל
ראשנש םוקמב קובקבב הז תא םימש רציקא

לש רויצ םע המודאה הליבחה תאז עדוי אלש ימל יקרוט חופת קבט םימש שארב
םיחופת 2

קבדיי אל קבטהש ידכ ותוא םירענמו ףסכ ריינה םע שארה תא םירגוס
םיווש םיקחרמב םילודג םירוח םישוע םידדצבו עצמאב םיליגר םירוח םישוע
.םינטק םירוח 5 דוע דצבו עצמאב לודג רוח םישוע ןשע הברה םיצור םא

הכורא דואמ דואמ הטכש וחקית הלחתהב טושפ םירגפמ ומכ םפמפל םוקמב
.הלחתההמ הנמוזמו הנכומ הייהת הליגרנהו

לחגה ןשעל םיליחתמו לחגה תא םימשש ללכ ךרדב תעדל ךירצש םירבד המכ דוע
רוחש אוה םתנשיע ונממש דצהש םיאור ותוא םיכפוהשכו הבכנ
טאל טאלו םייחקלמב לחגה תא קיזחהלו הטכש תחקל ליחתהל איה הטישה ןכל
הלחתהבש תאזכ הליגרנב עטקה קולד ראשיי אוה הככ ףסכ שארה לע ותוא דירוהל
םינשעמש ירחא ללכ ךרדב בוט שאר באכ הז היטרק)=היטרק םילבקמו הלטסה איש איה
תויהל הליחתמ איה תוקד המכ ירחא לבא (התוא םילבקמ תופיצרב תוכורא תוטכש
.רבד הזכב תוכורא תוטכש תחקל ךישמהל וחילצי רתויב םידבכה קרו הקזחה איש

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001