Make your own free website on Tripod.com

 
 

 


!ייתוברו ייתוריבג
םיאצוי תרושקת הללובא ,2001 לודגה שפוחה םויס תארקל
.דחוימ עצבמב

ולכוי הב ,ץראה יבחר לכב תולוז ןאלמ םייקל אוה ןויערה
לע רבדלו ,םהלש םיראטסה תא חותפל ,םילגרנמ עיגהל
("?ןאמעב הללובא לש לספ שיש ןוכנ הז") תמאב םיבושחה םיניינעה

סופתל םתס ,הברה ךירצ אל) ולשמ הלוז תושעל הצורש ימ לכ
םסרפנש ידכ ונילא בותכל ןמזומ (בשייתהלו קראפ הזיאב םוקמ
.רשק ותיא רוציל ןתינ ךיא

!קוידב 00:00 העשהמ לחה , 31.8.01 ,ישיש םויב ומייקתי תולוזה לכ

!ץראב הארנש רתויב לודגה הליגרנה ןשע תא רוצינ ,הככ

רשק תריצי
הלוזה קיפמ
?הפיא
ריע
סדנהמה
ילאיתלאשה ירוחאמ ,םיה ףוח
הפיח
ברעב 03-9625070
לחזה ןור
ףיכ-טרופסב הלודגה אשדה תבחר
ןויצל ןושאר
051-722810
רזל לג
םיכנה ףוח
הילצרה
064-829608 / 055-396631
ןמזוזגאו עקש-ובא
ןופלטל וגייח ,םיטרפל
לאומש-רפכ
יעורו רוא
יחרזמ אשד ,קטרופס
ביבא-לת
םיטורשה
תואקתפרהה ןג
דרע
055-762042
זפ דעיבא
רפס-תיבה לש שרגמה
קילאיב תירק
054-735823 \ 058-433824
איגו ריני
ילאיתוקי תמוצ
םיבכמ
יחרזמ ןרוא
ןוסנורהא תניג
ןג תמר
055-747754
ןדיע-ובא
בודיחא תניג
ונוא תירק
ICQ: 58620911
קירא
ודיגמ רכיכ
הינתנ

הללובא וידר לש םירודישה עצבמ ליחתי 23:00 העשב ,ישיש םויב
.תולוזה לכמ רודיש לולכיש
.םתרחב םתאש םיריש ויהי רודיש ותואב םירישה לכ

?םתא הפיא ,םורכ-לד'גמ ,עבש-ראב ,הרדח הללאי
nargila@netvision.net.il - ?הלוז ןגראל םיצור

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001