Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

ןתמ לש םינוכתמה

 

ת-י-ת-צ-צ-פ הליגרנ

הזאו\קובקב\דכב ומיש
הזל וארקת אלש ךיא
רק בלח
ומישת שארב
והשלכ יפורט ירפ לש קבט
הת םישוע הנממש הנטקה תאזה ריינ תיקשה ןוית וחקו
םכילע בוהאה התה םעטב תאזכ וחק
קבטה לע ומישו םיקשה תא וערק
ףסכ ריינ םע ופטע
דואמ דואמ םינטקו םירוח הברה וררוח
ולגרנו
ונהת

 

(הריוואה םומיחלו רדחבש תושפנה שוביגל) הטקש הליגרנ

םימ-% 70 םימש דכב
בלח-%20
שבד-%5
הליקט-%5
קבט םימש שארב
הברהו תות וא הננב וא קורי חופת
קד ףסכ ריינב שארה תא ףוטעל
ףסכ ריינ ילב םג רשפא
(ריינה תא עורקלו ערחתהל ילב) שגר םע רוריח ררוחל
.לגרנלו

דימע בלח םישל אל :הרהזא
רק היהי בלחנש יוצרו

 

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001