Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

 

!הרוק הז םויה ,אב הז הנה
!ידוהיה בושייב הבוטה הקהלהמ תבאוכה הדירפל םינש שש ,םויה

20 רודישל ,ונלש וידרה תא םיחתופ ונא ,19:00 העשהמ לחה
תשולשב םתגרידו םתרחב םתאש ומכ ,הקהלה לש םילודגה
.םינורחאה תועובשה

ינופוידרה רודישה תא עומשל ידכ
CTRL+L ושיקה ,WINAMP תא וחתפ
http://64.152.82.200:23018 ובתכו
(REFRESH ושיקה ,תבותכ ןיא םא)

,הנישמ קיפסמ םתגפסו ,המדקהה תא םתלביקש רחאל
יתימאה רבדה תא לבקל ןמזה עיגה

הליחתה העפוההש ךיראתבו העשב קוידב ,21:30 העשהמ לחה
ונלש היזיוולטה ירדשמ תא םיחתופ ונחנא ,םינש 6 ינפל
יצחו העשה ןעמל קר םקוהש דחוימה הנישמ ןפלוא תא םיכנוחו
.הלאה תופרוטמה

יניזיוולטה רודישב תופצל ידכ
CTRL+U ושיקה ,Windows Media Player תא וחתפ
http://212.179.231.27:80 ובתכו
(REFRESH ושיקה ,תבותכ ןיא םא)


:םויס ינפל םירבד המכ

תויעב םכל שי םא .רודישב םישנא לש הבבס תומכ היופצ *
.ןויכראב תבש יאצומב רבכ ועיפוי םירודישה .וסאבתת לא ,סנכהל

תונכותה לכ תא ורגס ,רודישב םירפאב\תוציפק םכל שי םא *
.(םיט'צ ,ICQ) טנרטניאל תוקיצמש

.תונקל וכל ,וקוש םכל אב םא *

- 5229889-03 יח רודישב ביגהל ןתינ *

.ןידוגינא ,ןיבמ אלש ימ *

הנישמ לש םיצירעמה רתא - יו.יט הללובא - הללובא וידר

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001