Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

.םידימלת םולש

!תינק-וד הליגרנ ןיכהל דמלנ "םירחתמה תא קופדנ דציכ" :ונתינכותב םויה
.הדנפ יעבצו ףד ,ןורפיעב רזעהל שי

!חיטבא תליכא רחאל םימ ותשת לא םלועל ,בגא

 

!הטב'ג םחל ולכיא ?התמ הליגרנהיאלב תליגרנמ רוניצ תאיצי קרפל שי תישאר

 


.תשדחתמה הליגרנהמ הבוראה תא קרפל שי ןכמ רחאל

 

רוניצ תאיצי שי תילאמשה התרבחבו הבורא שי תינמיה הליגרנב :בל ומיש
,םומ שי תילאמשה הליגרנלש תורמל יכ בל ומיש .הבוראה תא הפילחמש
.התיא םלושב ןיידע תינמיה התרבח


 

.וניניבש םילבגומל הזו

 


 

ותוא םיחלנו (םיעקפומ םיריחמב םהרבא לצא גישהל) תשוחנ לילס חקינ


 

םחלמה לש הבידאה ותרזעבו םדוקממ ונקרפש תוניצה תאיציתא חקינ

.דחא ףוגב תחא שפנ ותושעלו הליגרנל ותוא רבחל ףאשנ ריואה גזמו

.ןמא

 

.םעז רובעי דע שדוקה תכאלמב ךישמנ

 

.השדחה ותרבח לא בטיה םירבוחמ רוניצה חתפ לש לעשו דעצ לכ יכ קודבנ


שחרתמה תא ראתל תנמ לע רתוי הקוחר תיוז םג תתל הנהנ ,'גרו'ג ,ונלש ץימאה םלצה

 

.םינרופיצב םירוחשל בל ומיש .עזעזמ בירקת םוליצ בושו

 


בוט חור בצמו םח דוגיבב דייטצהל שי ןכ לעו תועובש רפסמ תחקל הלוכי המחלהה תלועפ יכ בל ומיש

 

.תולוז הרבגה תורבחמ חלפל ןתינ ותוא אפאג קבד וא רוחש דנברילוזיא תועצמאב היצקורטסנוקה תא קזחל שי .טילפמוק ןשימ

?הלחתהב הדנפה יעבצ תא םירכוז
- יונפ ןמז םכל שי בוששכ ,וישכע
.רויצה שוח תא חתפל ןמזה עיגה


.תרוכזת ןתיי סדנהמה ,וישכעו
!בשקה

,סדנהמה ןאכ בר ברעו םולש
בלש בלש דמלנו הדבעמה תדובע תא רפשנ םויה
בותכש ומכ וא ,תינק-וד הליגרנ ןיכהל ךיא
:'אכ קוספ 'ח קרפ הללובא תישארב
."םירחתמה תא קופדנ דציכ"

:תינק וד הליגרנ תנכה

:ןושאר בלש
ףסונ הליגרנ רוניצ תחקל שי


,הליגרנל רבחתמש רוניצה לש קלחב חודקל שי תעכ
.ורטוק תא ביחרהלו

:ב בלש
םג איצוהלו ,רוניצה לומ תאצמנש הבוראה תא קרפל
.םתוא רומשל לבא ,הלוגה תא

:ג בלש
רטוקה םע .הבוראה לע ותוא שיבלהלו רוניצה תא תחקל
.רוחה תא לידגהלו רוניצב תצק דוע חודקל ידמ ןטק
:ידמ לודג רטוקה םא

:ד בלש
טושפ ,וידחי הבוראהו רוניצא תא דנברילוזיאב ףוטעל
.ינשל דחא דמציי ןיינעה לכש ידכ תובכש המכ םישל

:ה בלש
:רתויב הנוש לוגרינ תרוצ תורוניצ יתש םע הליגרנל
ינשה רוניצה םע םדא ןבה ,הטכאש חקול והשמש םעפ לכ
חקול םג אוהש וא ,עבצא םא רוניצה תא םתוס אוהש וא
.הטכאש

:ו בלש
איה הפיאש לכ יכ וזה הליגרנל רתוי לודג שאר ץלמומ
יתש םג םישל זא םידלפנזור שממ ונחנא םאו ,הלופכ
.ףרשיי קבטה לכש ידכ םימחפ

.בר ברעו ,לכה הז

 

תיבב וסנת לא :םידלי
ללכב וסנת לא :םירגובמ

ודיעו איגש :תוליגרנ ינמגוד
תוליגרנ הללובא לש ןויער פ"ע ירוקמ טירסת

!ןאכ ונתיא ורבד ?תוליגרנ לעפתל םיחבושמ תונויער םכל שי

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001