Make your own free website on Tripod.com

 
 

 


םלועה לכל הבהא תליגרנ

!! הווש לבא ךבוסמ תצק אוה הזה ןוכתמה הככ זא

הננב תות קבט ושעתש שורד הז ןוכתמ ליבשיב לכ םדוק
םוקמבו רתאב הפ קבט תיישע לש תוארוהה תא וארקת א"ז
ףוריס ,ץימ אל) הננב תות פוריס ומיש םיחופת ףוריס
קבט םכל שיו הז םע םתרמגש ירחא (רבד הזכ םייק ןכ)
פוריס %70 ומיש הזאווב (ףוריטב ץלמומ אוהש) הננב תות
.םעטה תא תא ושיגרתש הככ םימ %30ו

: תויסיסב תוצלמה
םוחה תא רזפל ידכ ףסכ ירודכ רזפל שארב

-ותוא םימש םתאש ינפל בוט בוט תועבצאה םע ובברעת קבטה תא

-!!! ראטס קר : לחג
(!!!!!!!!!!!!!!!!!!דצ הזיא הנשמ אל : דימתלו תחא םעפ)

הברה הברה םביבסמו (6,7) םיינוניב םירוח עצמאב , ףסכ ריינב
.םינטק םירוח

זכורמ היהי ןשעהש ליבשב ליגרל הובג תיסחי םימה תא םישל
(םיליחתמ םילוגיע ישועל םג ץלמומ) -הננב תותה לש םעטה תא ושיגרתו

תוצלמהה לכ תרטמו הננב-תות ץימ יבהואל תדועימ תאז הליגרנ)
(םעטה תשגרה םה תויסיסבה

SiGnuuM
!!!!!!םלועה ילגרנמ לכל הבהאב

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001