Make your own free website on Tripod.com

 

!החידב אל תאז ..ןכ ,ןכ
תחבושמה תינכותה יקיפממ דחאמ תישיא היינפ לביק הללובא
.תינכותה יפואל ומיאתיש םיפרוטמ םיטסיליגרנ ול אוצמל השירדב
םיעגושמ םירבד םתישעש ,םייכיספ קיפסמ םתאש םיבשוח םתא םא
.(םיבשוח םתאש המ אל ,אלו) םכלש הליגרנה םע
!םיאתהל לוכיש רבד לכ

רשפאש ןופלט ,םכמש תא ומשירו ,ליימ-יא וישכע וחליש ,וניתמת לא
בבחנש ידכ םכל רוזעל לוכיש המ לכו םירוגמ םוקמ ,ליג ,םכתא גישהל
!תינכותל םיאתהל ולכות תמאבש ידכו םכתא

וכרד תליחתב ןויערב קר רבודמו חטבומ אל רבד םוש ,בל ומיש ,לבא
ובזכאתת לא לבא םכמצעב ונימאת ,רציקה .(!ןיבי םייח הזיא ,הפוה)
.אל םא

!וישכע חולשל ,תויוטשה םע סאלח ,הללאי

,םירשואמ םייח ךשמה
תוליגרנ הללובא