Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

םיטנוולר אלה םינוכתמה

'ץיבלגק תליגרנ

!םיעבשומה תוליגרנה יבבוח ידידי םולש
.ןוחטיב ימעטמ יטנוולר אל אוה ימש

הלודגה וניתאנהל רתויב ינויחו בושח עדימ םכתיא קולחל הצור ינא לבא
...םיעבשומ םילגרנמ רותב
הזו הז תא ונשיע יידידיו ינא.. תולחשה תא םכל ץלחפיש ןוכתמ יל שי
!רידא והשמ היה

הככ זא

: הזאוב
חרקב אלמל הזאוהמ יצח
,ונטחס אלש ינשה יצחהמ ןומיל יחלפ, טוחס ןומיל יצח סינכהל ינשה יצחב
..תוכימסה ליבשב בלח תצקו ןומיל 'ץיבלגק
.ענענ %30ו ןומיל % 70 לש סחיב ענענו ןומיל לש הניבמוק וזיא םכל ונגרא שארב
'ץיבלגק לש תיפכ שארב ומיש שארב קבטה תבורעת תא םתמשש ירחא הז לכ לע
(םילעה לדוגב יולת) ענענ לש םיינש וא הלעו

יירבח לש םתעדלו יתעדל םלשומה סקימה הזש בשוח ינא

ילש םיחא ונהת

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001