Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

,םיוולש םייחו תוזיזיל הללובא סרפב סדנהמה לש ותייכז תובקעב
.הירפמיאה ןובשח לע השפוחל הללובא ותוא חלש

.ןיטסלפ יבחרב תוגלוקה לצא רוקיבכ תררבתמ הללובא לצא השפוח
טילחה (םינופאלפמ רקיעב) סדנהמה לש ותודרשיה רשוכ לשב
.ןינ'גל ותוא חלשו ותוא רגתאל הללובא

החוטבה ךרדהמ עסמה ןמוי תא ,הללובאב ןאכ םיאיבמ ונא ,הנושארל
.םלועה ףוס לש תועטרקמה םיכרדה לא הפיח םורד לש


17:45:העש - 27-6-01

?םיניינעה המ ,רקיה ינמוי
הללובא לש םיבתכה תווצו ינא הלא םיעגרב שממ
.םיברעה לש ןודנולה ,ןינ'גל םיעיגמ

,ונלזמלו ,תיברעב רבדל םיליחתמ רבכ םיטלשה לכ
(רקיעב ,"דוהי-לא חבטיא") .תצק רבדל םיעדוי ונחנא
(הללובא ,ונחקלש בל תמש אלש הווקמ) פי'גה תא וננחהש ירחא
דויצה לכ תא םידירומ ונחנא םוקמ םוש עצמאב
םיליחתמן (תיבב רכזהלו ןשעל לכונש ידכ ,הרפו הליגרנ)
.הניל םוקמ ונל שחנל

- הייוניכב םג העודיש ןינ'גב םינוא ירסח םילייטמ ונדועב
."הללא אי ,הפי'ג הזיא" הייוניכב םגו ,"ץראבש ץראל ץוח"
םישנא ,םפש םע םישנא ,םישנא לש רחא גוסב םיניחבמ ונא
.םיברע םהל םיארוקש רמא הללובא .םידיחפמ םישנא ,ןקז םע

.הימראווש הזיאב לוכאל םירצועו ,תכלל םיכישממ ונחנא
רבדמ "השמ" - ול אורקל םיבהוא ונחנאש ומכ וא ,בתכה השמ
המראווש תונמ המכ ונממ שקבמו שידייב תיברע רכומה םע
השמ לש והשמ ינויצה ואטבמב ןיחבמ רשי ,יברעה .וירבחלו ול
.(הזה יברעה ,חתות אוה) .םיריית ונחנאש טלוקו

ונל ןיאשו םשמ ונחנאש הנוע השמ ,ןאכמ ונחנא םא לאוש אוה
ולצא ןסחאתהל לכונש השמל עיצמ יברעה .ןושיל קוידב הפיא
םימיכסמ ונחנא הרירב תילב .רחא םוקמ אצמנש דע תיבב
.(תמייאמ הרוצב תחנומ התייה המראוושה לש ןיכסה)

(ללכב יופצ אל) דמחומ ומשש יברעה לש תיבל םיכלוה ונדועב
חטשה תא רוקסל האבש תחלשמ ונחנאש ול םירפסמ ונחנא
ףאו הצורמ יברעה .לארשיבש תוליגרנ הללובא ןרצנוק םעטמ
היה הז חטב .בשח אוה המ עדוי הללא קר) .ינודז ךויח ךייחמ
(לכוא לע


(19:00 העשה)

תופכ תא םיחינמ ונחנאש ךיאו דמחומ לש ותיבל םיעיגמ ונחנא
.תוממהמ תוליגרנ 19 וניניעל תולגתנ ,ןתפמה לע תועזוימה ונילגר
.וניתפש לע תחנומ םיהולאה די תא ונשגרה רשי

,ורכזו) החישב חתופ דמחומ .הליגרנ חותפל ונטלחה םיזילעו םיחמש
.הליגרנ - ותוא םינכמ ונחנאש ,הזה ןיינעה לע תצק ריבסמו (תיברעב לכה

,הליגרנ ןשעל םתס רשפא יאו ,טושפ רבד אל הז הליגרנש ונל ריבסמ אוה
.םינהנ אל תרחא ,םינשעמש ינפל תדחוימ הריוואל סנכהל םדוק ךירצ
.(םתוא ןיבת ךל - םיברע)

.םתס ,םתס .טשפתמ דמחומש עטקה עיגמ ןאכ ,רציקה
וירוחאמ םש דחא לכ .יטנאש-יטנאש לש עטקל סנכהל ליחתה דמחומ
ושיגה םפש םע תויסוכ תויברע תונב .עגרנו הרוחא ןעשנ ,תירכ וא ףופ
,"חתפיה םוסמוס" ומכ חתפנ ןגזמה .ןקינייה םע הריב סוכ ונתאמ דחא לכל
.ךכ-לכ בורק הארנ אל םלועמ םולשהו עגרב תורימזב תנתונ םותלוכ-םוא

תיברעבו - "המיעט הליגרנ ןיא ,הנוכנ הריווא ילב" -ש ןעט דמחומ
"!ןויזיוולט יליארזי לא לסלסומ לא ,רוויגקמ לא הדה"

,הליגרנ ונל חתופ הזה ימאמה ,דמחומ לש ותטטיש יפל ונעגרנש רחאל
.בוטה חירה ליבשב ,תרוטקב התוא איבמ אוה ,הז ינפל לבא

ןמשהמ תופיט המכ םש אוה .ונלשמ הנוש דמחומ לש הליגרנה תנכה תרוצ
.(םתסה ןמ) שארב חופת קבטו .הזאווב ,(בוט חיר השועש הזכ) רעבמב םימשש

,רקובה לע רחמש ונל חיטבה דמחומ ,הבבסב ונשיע ונלוכ
.םישדח םיפיט המכ ונתוא דמליו הליגרנ ונל חתפי אוה ,הדובעל ךלוה אוהש ינפל

ונרמא ,םדרהל וליחתה טאל-טאלו וכייח םלוכ
.רואה תא הביכ אוהו "בייט הלייל" דמחומל

.תחתב יל עגונ והשמ יתשגרה זאו

...אובי ךשמה


סדנהמה תניפ

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001