Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

28-6-01
6:00-העש

,רקיה ינמוי

הדובעל ןנוכתמ דמחומ לש וישערמ יתררועתהו רקובב שש וישכע
,(1 קרפ לש ףוסה תא וארקת) עלוצ תצק ,ןוצר יאב יתמק ,(ןיכסה תא ףיישמ)
("דוהי-לא חבטיא") בוט רקובל ךרבו יב ןיחבה דמחומ רשיו

,הדובעל ךלוה אוהש ינפל הליגרנ חותפל ןמז דוע ול שיש רמא אוה
,אירב אלו יכוניח אל רבד הז היירגיסש ןבומכ ול יתרמא .הירגיס לע אקווד אב לבא
לע ךתעד המ :ינודז ךויחב יל רמא אוה זא ,ןשעמ אל ינא ןכלו
?הליגרנ לש םירטליפ םע הירגיס
(הללובא לש רועישהמ יתזרבהש לבח) .יתנבה אל-

,היירגיס שארה םוקמב םשו הליגרנהמ שארה תא ףיעה דמחומ סוסיה אלל דיימ
ליחתהו ,(!אלפנ המכ -הדלישה חתפל קוידב תסנכנ היירגיסה)
,תוטכאש המכ יתחקל ןבומכ ינא םג ,הליגרנהמ הירגיס ןשעל
.אלפנ היה הזו

הירגיס ןיב בוליש והז וישכע םינשעמ ונחנאש המש ריבסה דמחומ
,(הליגרנרגיס)-הליגרנל
,ןוויכמ ןשעל בוט יכה רבדה הזשו ,(הפי רתוי עמשנ הז תיברעב)
:הליגרנבו הירגיסב שיש תונורתיה תא קר וב שיש

(הליגרנהמ םדוקמ ראשנש םעטה) בוט םעט שי הירגיסל (1
(הירגיסה ללגב) ,העיגרמ הליגרנה (2
.תוירגיסה לש ליעגמה םעטה תא ןיא (3

.החירזב ונטבהו ,דמחומו ינא ,ונשיעו ונל ונבשי ךכ7:15-העש

,תחלשמהו ינא קר ותיבב ונראשנו הדובעל אצי דמחומ עגרכ
.הקיתעה ןינ'גב רקוב לויטל תכלל ונטלחה םישאר המכ ירחא
.ךרדל ונאציו ,הליגרנה תא ונזרא

-דמחומ לש םירישה רפסמ םלקדמ ינאו

,ילש הקיתעה ןינ'ג..."
.ימויקל הביס שיש תעדלו ,ךב טיבהל לכואש ,תא
שדחב ךב בהאתהל יל םורגי ךב טבמ לכש ,תא
םישוח ןורכשל יל םורגי ךלש עגמ לכש ,תא
ךיילגרל רבע יתוא ליפי ךחיר קרש ,תא
םלועה תא בוהאל יל םורגי ךלש םיסקמה ףונהש ,תא
תוכיתח ףלאל יתוא קרפמ ךמשש ,תא
חריה תא ףוטקל ןכומ היהא ךליבשבש ,תא
חורבל ןאל שיש עדא דימת ךתיאש ,תא
תוצרל הצרא םש שדחמ רקוב לכבש ,תא
.בלב יל עגיי ךב עוגיפ לכש ,תא
הדיחיה תא
.תיתימאה
"...המוסקה

.ריש ארח


.הקיתעה ריעה .ןינ'ג .9:00 העש

םידמחומ אלמ אלמ .ךתוא םיפטוע תוחירה לכו הקיתעה ריעל סנכנ התא
,רקובה לע הפאנכ ונפחדש ירחא .הדובעל םהלש סרכה תא םיבחוס םינטק
.עגרהל ידכ ילמרונ הפק תיב שפחל ונכלה


.11:30 העש

ןיבמ ינא וישכע .הינח הפ ואצמת אל .ביבא-לתו ןינ'גל ףתושמש דחא רבד שי
.ןוישיר השוע אל הללובא המל
.(הלודגה םילשורי) "ריבכ-לא סדוק-לא" ארקנו הבבס הארנש םוקמל ונסנכנ

הרקתה לע םיררוואמ ,(םירמזו םידיהאש ינימ לכ לש) ריקה לע תונומת המכ ויה
ת-י-ק-נ-עה הליגרנה םע ,תרחא הניפב דחא לכ ובשיש םירגובמ םיברע 4-ו (!שודיח)
.שב-שש וקחישו םיריעצ ינש ובשי הקוחר יכה הניפב .ולש

ונכלה ינאו 'י .(וילע םש ימ לבא .רוסאש רמא הללובאש תורמל) לצפתהל ונטלחה
.הייתש איבהל וכלה 'או 'ב .שב-ששה ןוויכל

ונאבהש הליגרנה לע העש הזיא וקחצ םה .םייתורבח דואמ ויה שב-ששב םירענה
,יצחו רטמ ומכ והשמ התייה הליגרנ לכ .םהלש תוליגרנה תא ונל וארהו ונתיא
הווש םהלש הליגרנהמ תחא הטכאש .קזח םיחופת קבטמ החירמו הלוכ תטשוקמ
.ונלשמ תוטכאש האמל

"?קיטסלב וא חב"ב תותשל םיצור םה םא םתוא לאשש רכומה לש ןכודהמ ורזח 'או 'ב
.יברע יספפ ומכ הארנש קובקב ואיבה םה .ונתיא ובשייתהו (קובקב וא תיחפ)
.יסבבל יתנווכתה ,החילס


13:30 העש

ורמגנש ירחאו ,ונלש םישדחה םירבחה ינש םע יביסמ לוגרינ לש העש ירחא
,הפאנכ ,(ש"ד ךל שי) הללובא ,םיקבט ,תוליגרנ לע םירובידה לכ ונל
.תורוחבל ונעגה ,ףירש לש םיקסידו תוירטב ,תוסח ,שיפ-עטליפג

םא לבא .הליגרנב תעגל הרוחב ףאל רוסאש ונל ורפיס םירענה לכ םדוק
.(דיה תא הל ודירוי םומיסקמ) םולכ הל ושעי אל ,תחא םע התוא וארי
.לבוקמ אל שממ הז לבא

דוע דגנ םהלש הצובקה לש לגרודכ קחשמ תוארל ונתוא ונימזה םה
.הביבסהמ יברע בושי לש הצובק

רתוי והשמ היה אל דחא ףאל לבא ץוחב (הללא יתרמא ,טיש) הללאל םח היה
.תושעל בוט

,םישנא 50 הזיא ויה (דבועה רעונה לש טקירק שרגמ ישוקב .קלע) ןוידטציאב
.םילגרנמ לש עיצי היה בוט יכה עטקה לבא
.הירטסיהב םיניערג םיחצפמו םינשעמ ,םיבשוי םירבג 13 ומכ והשמ
.(םיפרוטמ םה) "ןונ'גמ הדה" יכ םהילא ברקתהל אל ונל ורמא םירענה

.תחלשמב הלודג יכה הלקתה התרק .קחשמב הייפצ לש תוקד 10 ירחא
התוא חינה ,הליגרנה לש הזאווה תא דיב קיזחהש ,'ב .(הללובא ,ונל חלס)
.ללכב ביצי אל .ןבא לע

ועקת (םינקחשה םגש יל הארנו) םידהואה 50 לכ .הרבשנו הלפנ הזאוה
.(םידוהי ונחנאש הז אלימ) םיחצור לש םיטבמ ונב
.תואווצ בותכל וליחתהו םיטע ופלש תחלשמהמ קלח

.םושנל הרזח תחלשמה לכ .שרגמל דמחומ עיגה ,ןמרפוס ומכ זא לבא
(תוליגרנ) תושיש הלאכ .םידוהי ,ףוסויל ואוב" רמאו םירבשה לע לכתסה דמחומ
".םייחב וארת אל


תונומתה םובלא
.סדנהמה םע םיאנותיעה תביסמ ךלהמב קראבומ
.טקרמ-הללובאב םיריחמה תא דירוהל שקבמ

.ןינ'ג ,ןינ'ג וה - ןושארה קרפה

סדנהמה תניפ

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001