Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

ןילק'ג לש םינוכתמה

זיירנאס הליגרנ

!םינוכנה םישנאה םע ןוכנה ןמזב תצלמומ לבא ,בוט שממ הליגרנ תאז ,יקוא
החירזה ןמזב תצלמומ
םיפייע םישנא םע ,הזכ והשמ 5ב ךרעב
זיירנס הליגרנ-תללוהמה הליגרנה יהוז
(דבוע הז ,יל ונימאת) ,תירחסמ תומכב היגרנא תתל הרומא
האופק-הרק הלוק יעבר תשולש םימש דכב
םינפב ןומיל יחלפ ינשו ,רמושמ ןומיל ץימ עבר דועו

,הלוק קבט םימש שארב
לש ףידע
al waha

ץורל וליחתת םתא ,תאזה הליגרנה ירחא
(הקזח היגרנאל אלא ,קוחצ זגל םרוג אל הז)

רומלט (ןילק'ג) ףסא -הכרבב
.לניסקוק אל ינא ,ןילק'ג םיארוק ילש הליגרנל -ב.נ

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001