Make your own free website on Tripod.com

 

הרפה םע הליגרנה - תוליגרנ הללובא לש רתאל םיאבה םיכורב
(ךפיהלו) 1024 לע 768 לש תחבושמ היצולוזרב םיכסמל םאתומ רתאה

תנכותב שומיש לע םיצילממ הללובא ןכלו הליגרנ ןשעמ ןונחה סטייג ליב
.הדות .הז רתאב השילגה תעב ררולפסקא


 

 

 

 

לש רחבומ רתא דוע
רסממה תנחת ירודיש
(C) 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,עגרה עיגה ,הייפיצב םינש תורשע ירחא !ןמזה עיגה תמאב
!הללובא לש ךסמה רמוש תא וישכע ודירוה
(ופיזה דלי תובידאב)

 

 

!שדח

 

!ןאכ יל וס'גנ