Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

:תוקפה הניבמוק לש תימשרה הבוגתה תא ולבק ,ייתוברו ייתוריבג

ונמהדנ תוקפה הניבמוקב ונא ,םינשעמה תיליהקל בר םולש"
תא ףקות לכב םישיחכמ ונא .ונינפל אבומה אצממה תא תולגל
י"ע" :ונתבתכב ראותמש יפכ קוידב הגהנ אל ןויערהש הבשחמה
.םימ לכימב והבש הקספהב םיממעושמ םידבוע ינש

אלש יסופטקואל ולש אסריגה תא בתכ רתא ותואש םיענכושמ ונא
ונלחה ,ןמואי אלה הרק ,לכל רבעמו ,ונירחא וא ,ונתעידיב
הסננ ונאו "תוקפה הניבמוק" ביטקלוקה לש ותוינואגב קפקפל
ידכב םייח לעפמ דועב ונתוא הכזיש רבד אוצמלו השק דובעל
סופתי אל לארשיל הנגהה אבצ םאב תאז לכ !תוקפס ויהי אלש
!המידק םילגרנמ ...םדוק ונתוא

"תוקפה הניבמוק

?םתאו ,םהל םינימאמ הללובאב ונחנא


(!תחתה לש ץירחה תא אל ,םעפהו) !םיפשוח הללובא

.חוודמ ,ינברהש ןורי ,חטשב ונבתכ ,ןכבו

.ינברהש ןורי ןאכ ,רקי הללובא ,ךל םולש"
.blur-of-insanity ארקנה םייוסמ רתאב תרקיב ןמזמ אל
והשמב יישוחמ ולקתנ עתפל לבא ,תחת םמעשמ ובור ,הנשמ אל
לש םייחה לעפמ לש קייודמ יד טוטרש לש הנומת !עזעזמ
רבכמ אל התכז הצובקה ,עודיכ !תוקפה הניבמוק תצובק
.תרושקת הללובא קנעה דיגאת םעטמ םייח לעפמ לע הרקוהב

?םירחא לש םבג לע הבכר איה םאה
?תוכזב אלש רבד הגישה איה םאה
!?אוהה ליבדהמ שותיבח לש חתפמ םיחקול אל תמאב םאה

םיכחמ ונחנא .הצובקה ירבחל .תחא הבושת קרו ,תולאש יפלא
.תימשרה םתבוגתל

.טילחהל םכל ריאשנ ,םייתניב

http://www.blurofinsanity.com/watercoolerbng.html

 

תוקפה הניבמוק דיגאת - יספוטקוא

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001