Make your own free website on Tripod.com

 

לגני'ג

!הנידמה תא שבכש לגני'גה תא דרוה
.(וב םירג הללובאש בוחרה תא קר ילוא ,בוט)

. MP3-ל תמויסה תא תונשל חוכשל אל

לגני'גה תעימש רחאל ונתשי םכייח :הרהזא

הללובא וידרל ואוב - לגני'גה יצירעמ

 

ךסמ-רמוש

...ןאכ הז ףוס ףוס

!הדרוהל ןתינ ,ופיזה דלי תובידאב ,הללובא לש ללוהמה ךסמה רמוש

:תוחבשמ תורוקיבה


(סמייט קרוי-וינ) "...וזכש הנקתה יתיאר אל םלועמ ,תיזוידנרג הקפה"
(3 ץורע) "םייפכ-תואיחמ תפרוג הנקתה ,תוליגרנה םלועב שדח ןדיע"
(זוינ הבייט) "הייח דיקפתב הללובא לש הרפה .יתיכבו יתשגרתה"

!הללובא לש ךסמה רמוש תא ודירוה ,שדחה םסקה תא ואר ,וניתמת לא
!יאדכ הז

 

םיטפט

.ופיזה דלי תובידאב ,הללובאל םישדח םיטפט ,תולג תונש 2000 ירחא
!יאדכ הז .ונהתו וסנ ,םילדג השולשב גישהל ןתינ

640 X 480 / 800 X 600 / 1024 X 786

 

םינופאלפ

:בל ומיש ,םיצירעמה תשולש

!?םכלש היקונה גצב הזה בינגמה וגולה תא םישלו ףנחתהל םיצור

,999 רפסמל ICON 31886 טסקטה םע SMS תעדוה וחליש
."הרימש"ב ורחב "תשר למס לבקתנ" העדוהה תלבק רחאל
.דחוימ והשימ תויהל םיכפוה םתא םג ,ןכו