Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

ינגד זרא לש םינוכתמה

תיבכוכ תליגרנ

תוצצפ אוהש תא יתיליג הנורחאל קרכ קיתוו יעוצקמ לגרנמ ינגד זרא ימש ייק וא
!!!תובגל

:אוה ילש ןוכתמה הככ זא

!!!!!קותמ הייהי אוהש בושח דכה לכב לטפ ץימ םימש דכב
פוריסה לע ןצמקתהל אל
ורזגתתו םירפסמ וחקת שארב םתוא םימשש ינפל וישכע חיטבא יצחו תוריפ קבט שאר יצח
תוכיתחל קבטה תא
"תכשומ" רתויל הליגרנלו ןייוצמ תויהל םעטל םרוגש המ תונטק תונטק
םתרזגש המ תא שארב ומיש ןכמ רחאל
הלודג תיבכוכ תרוצב םירוח ורציתו ףסכ ריינ תובכש 2 ומיש
ירירוא הייהי םש לכהש שארה תא ורענת ןכמ רחאל
ולטסמתת והז ...ו
"ינגד זרא פ"ע הליגרנ " תאזה הליגרנל ארוק ינא

 

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001