Make your own free website on Tripod.com

 
 

 


.ראוד יקש לש תומירע םוי ידמ לבקמ הללובא ,םכל עודיכ
.םילמג לש יקקב םיאלמ ראשהו םיצירעמ יבתכמ לש םבור

םילוב קיבדהל ,וייח תורוק לכ תא בותכל רמוג אוהש רחאל
,ראודב תינניחה הדיקפה ,תידרול הליבחה תא ריבעהלו ףרוטמ ומכ
.ןויכראב ץיצהלו הרוחא ןעשהל הללובא בהוא

ול םרגש בתכמ ,םעפ ידמ ,הללובא םכל איבי ,וז הניפב
.עגרל קר הז םא וליפאו ,ךייחל

,םידלי םולש
היה אל אוה יכ םיטרפה תא ול יתיניש ינא ?המ קר , תמאב שחרתה אבה רופיסה
.ותאירקמ האצותכ שוכרל ןתינש לכשהה רסומ תא תריש אלו קיפסמ קיחצמ
:ובישקת , בוט

ואוב :רמואו ראשל הזועתב הנופ דחא .שאר חותפל םיצורו םיליכשמה יירבח םיבשוי
חיגמ דמולמה ונרבח לש וצמואמ םימעפתמ יירבח דועב !םימ םוקמב הלוק אלמנ
הליגרנה ןושיעל ייתימע :(רושק אל הז לבא תומיתס םגו) ויפב הרושבו , ןרילא הכשחהמ
.תובהל בצוח םואנב חצפו ןולסב יילא הלגתה םירפסה ןשרח יאקזיפה יחא !םידבכנה
:ךכ ךלה םואנה

עדמ רקחמו ןושיע לש םינש יירחא .הליגרנ ןשעל ךתעש וישכע .ןדרמה יחא , ןרילא
.תוליגרנב קידצ ייא.יב רוטקוד ראות יל ירהש , ךל רמול םירבד יל שי הגויולוגרינה
?אה תיסוכ הזיא .הנפואה ץורעב יר'גנל שי ץורע ריבעת םדוק לבא

!!!!הליגרנב הלוק םישת לא :םיילגרב תורעש תררמצמ הקעזב חאה ץרפ עתפל
?ןוכנ םיזג שי הלוקב
.ססוהמ ןכ םגמג ןרילא הז בלשב
, הריעבב אב אוהשכ , ןמחפה .ינצמח וד ןמחפמ הז םיזגו :ומואנב ךישמה ויחא
םורגל םילולע הלא םירבד .םיארונ םיימיכ םיכיפש ררחשמ , לחגב שיש הריעבה רמולכ
!הלוקב תואלמ תוזאוומ קחרתה .ןישיב ןיערמ ראשו חומה תוררופתהל
.חופת קבט לש ךימס ןשעב םלענו רמא
.םיפלועמה יירבח ברקב ררתשה טקש
יקמעמל ךלשוה הליגרנב הלוקה ןויערו , המהדת לש לג וררוע ןרילא לש וירבד
.אבא לש םינשיה םייוביילפה ירוחאמ , םעדייובה
יירבד תא ורכז ךא , םכמ ענמא אל ינא , הלוק םע הליגרנ ןשעל םיצור םתא םא
.ויחא
, םיבוט םישאר תוכרבב
ןרע

הללובא לש ותבושת הנהו

.ןרע אבחרמ

:םיאבה הללובא ירבד תא ול רוסמת ,ןרילא לש ויחא יבגל
(ג"י קוספ ,ז"כ קרפ ,םילגרנמ תכסמ ךותמ)
יבחרל קוושתו (!ןמא) קרב-ינבב 23 ןמנהכ-ברה 'חרב רשא הלוק-הקוק תרבח םקותו"
.הלש םירוסאה הוואתה תואקשמ תא םלועהו ץראה
".וקלדיו קולשה תא לארשי ינב וחקיו

:(םיפד ריבעהל ,םידימלת) ח"ק קרפל םיגלדמ ונא הפ
םעה לא םקיו ,םייניע ואשינ ףיסאי רפכבש רהה לאו ,לודבע ירוחאמ לודג רוא יהיו"
,הליגרנה יאיבנ לודג
."?םיניינעה המ" :רמאיו הריטס םהל ףיעיו םעה לא איבנה אוביו .הללובא איבנה

:ש"ת קרפ לא םיצפוק בוש ונא הפ
ןמנהכ-ברה 'חרב קנעה לעפמ לא בוהאה 68 וקב הללובא עסיו ,לגרניו ןויצב םעה בשיו"
(ןמא) קרב ינבב 23
.םיקובקבה לש הפיטסב איביו
ןייזמ ינא ,םיקקפ חקולש ימ) דחא קובקב ופחידו ,יינב ,וחק :םעה לא הללובא דיגיו
,הזאווה לא (ותוא
.ולגתשתו ובהאתו וקחצתו
."?דציכה" :הללובא לא םעה רמאיו
האצותה ןמ עבונ קבטה ןמ רצונה לוטסימה טקפא ,ועמישו ותיכסה" :הללובאה רמאיו
,ןשעה תא םיפאוש םתאש
רשא הלועפ תרצונ השעמלו ,תויטיאב םורזל םדל םרוג הז טקפא .קבטה תא רמולכ
.עגרנ םכפוג ןכלו (לופכ ןצמח) ןצמחה תפיאשל הפיסומ

לש הלופכ הלועפ אוה רצונש טקפאה .ינצמח-וד ןמחפ לש רמוח שי ןכא הוואתה הקשמב
,רתי תועגרה רמולכ !לוטסימה
.(קוחצה זגב םג אצמנש רמוח ותוא) םילילק קוחצ יצרפל העיגמ םיתיעשלו
.השק העשה יכ ,הלוקה תא םידוהי ונשע ,ןכל
ךויח תא ךייח הללובאו וקניז ןמנהכ ברה תוינמו ,הלוקב ןשיעו ,םינפה םעהו
".תוקד 40 טוקשת ץראהו ,הנפואה ץורעמ יר'גנל תא הללובא ןמרחיו .ןוחצינה

?תנבה ,רציקה
.בוט הז ,הלוק ונשע

,םירשואמ םייח ךשמה
.תוליגרנ הללובא


(לקש 10 ישוקב רקי קלאע) ...רקיה הללובא

(יתוא ריכמ אל התא וליאכ התוא קחשת לא) ינברהש ןורי ימש
ךרתאב הלקנ הלימה העיפומ בר ןמז הזמש בל יתמשו
עבקנ 97 וא 96 תנשב םשרנש יאקירמא ילגנא ןקת יפל יכ ךנקתל ינירה
CH כ םוקמב KH ב םשרית תיברעב א'ח תואה תא העיבמה הרהבהה יכ
איהה הפוקתל דע גוהנ היהש ומכ

הלחנ אלא הלקנ הלימה דוע רמאת אל םויהמש ינוצרב ןכל
www.nakhla.com האר הלחנ רתאב םג תאזה הרוצב עיפומ תאז הלימו
תיברעה הפשב העיפומ הלימה יתנווכ

אטבתהל גהונ ינא תיטירב תילגנא יפל יתכנוחו יתדמלש תורמל לבא המל עדוי אל)
ץראל ץוחב יתייה אל ייחב םעפ ףא תיללכה ךתעידילו - (תיאקירמא תילגנאב
תילגנא רבודו ץראב יחה החפשמ בורק םוש יל ןיא םגו
תופש ןואג רוציקב

זיגרמ יד הז לבא תיליבד ךכ לכ תועט לע ךתוא ןקתמו ץופ הזכ ינאש יל חלס
תילגנאה הפשב לדחמ תרירב יפל KHל ותוא ךופהלו CH ה תא ןקתל ןיינועמ דואמ ינאו

הז בתכמ תאירקב תעקשהש ןמזה לעו תוסחייתהה לע ךל הדות
תוער ידי לע הרבשנש יתאזלו ילוש םיארוק ילש תיקנעה הליגרנל) - ינברהש ןורי
הליגרנה ילעבל םלשל החרט אל וליפאש תוערל הבר הדות בושו - תנסוא ונארק
(!!!!!!!המרגש קזנה לע

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001