Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

:םיליחתמל םיפיט

הלוק אוה הקספהב הליגרנל בוט יכה קבטה*

(!?רמוא התא המ !יד) ךומנ לוק אצוי ןשע םע םירבדמשכ*

הטכאשה תא תחקל םירמוגשכ ,הטכאש םיחקול םדוק ,ןשע ילב רבדל ידכ*
ןשעהש דע ,רבדל רשפא ךכו .(ריוואהמ הליגרנהמ אל) הפיאש דוע םיחקול
.הפל הרזחב הלוע

.בוט קבטהשכ םג ,םחפ לש םעט שי םיקוטסיפל*

םחפה לדוגב קר םירוח תושעל שי הקזח רתוי הליגרנל*

םחפה םוחמ יצח קרש ךכ שארה יצחל םחפה תא זיזהל שי הליגרנה תשלחהל*
.קבטה תא ףורשי

ריינבש םירוחל תוסנכנ רפא תוכיתח זא יכ הליגרנה לע םחפה תא ררופל רוסא*
.לחג לש םעט רצונ זאו קבטה לא ףסכה

,ןקילדמ םע ותוא קילדהל ,דצב ןטק לגנמ תושעל םה םיבוט יכה םילולכשהמ דחא*

הלילה לכלו הלילה לכל םימחפ לש הקפסא שי הככו .(םימחפ ןומה הליכמו לקש 9-כ הלוע םימחפ לש תחא הליבח) םימחפ ךופשלו
.קבט הברהב קפתסהל ךירצ קר ,ירחאש:השק ןחבמ ירחא עגרהל ךיא סדנהמה םכתא דמלי התעו


.בוט לגנמ חותפלו ה'רבחה לכ תא ףוסאל לכ םדוק (א

,ןלוג לייא אל) ןב הבהזו דדח תירש ומכ תיחרזמ הקיזומ עקרב םישנ (ב
.(הליגרנה םעט תא םיסרוה ולש םירישה

(חוכשל אל ,ינוחמצ הללובא - ץלמומ םיינמור םיבבק) חבושמה רשבה תא םישנ לגנמה תשר לע (ג

.עבוש דע לוכאלו ךרבל ןכוה רשבהש ירחא (ד

.תנצנצב םיאופק-םירק םימ םע .הליגרנה תא ןיכהל ,רותפכ תחיתפ דע םיאלמ ונחנאש ירחא (ה

םינבדבוד קבט שארב םישל (ו

הליגרנב םישלו לגנמב םירעובה םימחפה האממ דחא םייחקלמה םע תחקל (ז

קבט הברהב קפתסהל ךירצ קר ,ירחאש םויה לכלו םויה לכל םימחפ תקפסא ונל שי ךכ *

.ןושיל תכלל זאו דרי לכואה לכש דע האלמ ןטב לע ןשעל וישכע (ח


:תועוב השענ דציכ ,םויסלו

:הככ זא
.(הירכוס) הציצמ תחונתב הפה תא לוענל
.הלעמל תסלה תא רהמ תולעל
תסלה לש םידדצה יתשמ תוקיפד יתש ונת זא םישקתמ תא םא
.התוא ושיגרת זאו
.תועוב םכל ואציש דע הברה הז לע ונמאתת .תסלה תא ורבשת הככו

:תועוב תושעל הטיש דוע

,הציצמה תעונתל בוש ורזיח
,לאמש וא ןימי יחל לע תולק ושיקה
הפישנ ידכ ךות ןשע ואיצות לאו הפה תא וזיזת לא
.ןשעה תא איצוהל תושיקנל ונת
תיווזו הנוכנה השיקנ תמצוע תא ואצמתש דע דע הברה ןמאתהל
.הנוכנה הפה תחיתפ

,םכלש
סדנהמה

 

:םימדוק םיקרפ

םעה תורישב סדנהמה
...רתוי תלטסממ הליגרנ
הליגרנל םירזיבא לע ןצמקתנ דציכ

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001