Make your own free website on Tripod.com

 
 

 


!?םינימאמ םתייה

.דובכ הזיא ,חא !רתאב הנש רבכ סדנהמה
,םלועב הבוטה יוקינה תטיש תא איצמהש שיאה ,םיישיאה םירוטה יבתוכ ןושאר
,ברוח זכרמ תא הללובאל הליגש שנרבה ,ילאיתלאשב קנע תולוז ןגריאש םדאה
!תימלועה תוליגרנה תפמ לע הפיח תא הלעהש רוחבה


.שארב םכל םינתונ תרושקת הללובאו ולש רוטל הנש גגוח אוה .ןכ ,ןכ

:בל ומיש

MAD SUN-ה ןודעומב תיקנע הביסמ
2/11/01
תעפי ץוביק

:לארשיב םיליבומה םיא'גידה םע

AVI LEVI
(הברוחה לש תיבה יי'ג.יד) GELDER

NADAV BRITCH - יזכרמה יי'ג-ידהו

14 15 16 17 םיאליגל הביסמה

:תופתתשהב

,תורגמ תוינדקר ,תחבושמ הקינכטוריפ
!םימיהדמ רזייל יעפומו (םתס) קובקב ךותל רנ תסנכה יקחשמ

:ברעה תייצקרטא ..ןבומכו
!תוליגרנ הללובא ...תוסחב סדנהמה לש תדחוימ הניפ
(םש היהי המ ושחנ)

22:30 העשב ברוח זכרממ תועסה

!דבלב םייתימא םילגרנמל הסינכה

:םיטרפל

t_rousso@hotmail.com
ICQ:57130045
!םורופב וא

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001