Make your own free website on Tripod.com

 
 

 


יארומס ןרילא לש םינוכתמה

!!! ילש תינלטק יכה הליגרנ
הככ זא בוט
(!!! דואמ דואמ םיקזח םיסנארט ןיבמ אלש ימל) תילדוכיספ הקיזומ םימש עקרב
דמחנ גוסימ היהיתש הקדוו % 40 םימש דכב
לזרבה תאש רטמיטנס יתש הזיאב רובעיש טיירפס % 20 הליקט % 40
ןומיל % 40 ענענ % 60 שארב
םיצפקומ הליקט םע טיירפס תצק שממ לבא !! תצק ףיסוהל םג רשפא םיצור םע
םירוח לש דחא לגעמ תושעל הליגרנה תונפדב קר םירוח תושעל .בברעלו קבטה ךותל
שארה עצמאב לחגה תא חינהל שארל ביבסמ םילודג הפיט
.........לטסמתיהל רשפאו

 

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001