Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

יצרא-ןב רוד לש םינוכתמה

 

:החותר הליגרנ

(!רזומ הזכ אל הז) הזכ והשמ וא םוקמוקב ענענ םע םימ חיתרהל רשפא
.העש יצח הזיאל ררקמב (יצחו רטיל ךרעב) םימה תא םישל זאו

ךותל םכל ואציש ענענ םעטב (ענענה תא איצוהל ךירצ) םימה תא םיכפוש
.ןומילו (הטנמ) ענענ קבט םימש שארבו הזאוה

 

 

:קוחצ תליגרנ

.םיזגה ללגב קוחצ זג ומכ לועפל הלוכי הזאוב הלוק ,רבכ תרמאש ומכ
?תצק קחצנו ,שארב תות וא הננב ,הזאוב הלוק םישנ אלש המל זא
OK


:(!?הרק המ המל - ךמצעב אצמת) םש ילב הליגרנ

(זיכרתו םימ - ןיכהל ךבוסמ אל) סננא ץימ םימש הזאוב
('וכו וגנמ ,שימשימ ,סננא ,ןולמ) יפורט ירפ לש קבט לכ םישל ןתינ שארב


:םידרו תליגרנ

(םיסרפה ישרושל רזוח ינא) בלוג םיחקול
הנוז ןב והשמ - םידרו ימ הז זא בלוג הז המ עדוי אלש ימ
,הזאוב ותוא ומיש זא (רידנ הזכ אל הז) בלוג תונקל הפיא םתאצמ םא ,הרקמ לכב בוט
.םידרו קבט םישל ,ןבומכ ,שארבו

 

הנשה שאר תליגרנ

הזאוב ןיי םש התא
קותמ ןיי זא ןיי רבכ םא
ןבדבוד/חופת/םיבנע םיש שארבו

:ינש ןוכתמ
תצק חקול התא
תצק לבא
שבד
בלחב ותוא בברעמ
בלח %90מ רתוי ךירצ
חופת שארב םיש זאו
!!!!!שבדב חופת ךל הנהו
(הנשמ אל לבא רבע הנשה שאר)

(תוירוקמה לע ןייתחס :הללובא)

 

פא-ןבס תליגרנ

,שדח ןוכתמ יתיליג חותיפו רקחמ לש םינש ירחא
.שדח לבא טושפ
:רקחמבו חותיפב יל רזע (ינורהא ןולא) ילש רבח

רחא רבד םוש אלו 7UP וא טיירפס הזאוב םימש

:שארב
הטנמ הברה הברה םימש
ןומיל הברה הברהו

:ףסכ ריינ
םינטק םירוח הברה הברה

:לחג
לניגרוא ראטס

:רוניצ
!!!!!!!!!!רוניצ ילב םישוע הז תא !?םואתפ המ

ביבח ןוכתמ
.תצק לטסממ לבא (ןורגב ףירח) קיטסמ סועלל ומכ הז


ןולמ תליגרנ

,(קסויקב - גישהל הפיא םיעדוי אלש הלאכ שי) ןולמ קיטרא םיחקול
ירמגל סמנ אוהש ירחא .שמשב ותוא םיריאשמו סוכב ותוא םימש
.ןמז הברהל אל לבא ררקמב םימש (ץימל ךפה)

.בלחב ראשה תא םיאלממו ,דכב ץימה תא םימש הז ירחא
.רכוס סוכ עבר םג ףיסוהל רשפא

.הברהו ןולמ ןבומכ אוה םימשש קבטה

.(ץלמומ וליפא) דחא קיטראמ רתוי םע הז תא תושעל רשפא

.ליגרכ םיניכמ הליגרנה ראש לכ תא
.בלח תצק ףיסוהל םג רשפא

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001