Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

תיתבשחמ תוליעפ לע ץראה ישנאמ המכל עידצהל גהונ הללובא ,םעפ ידמ
המ תא רפשל וחילצהש ,םעה ןמ ,םיטושפ םישנא .תוליגרנה םוחתב תחבושמ
!ירמגל רחא והשמב רבודמ ,ייתוברו ייתוריבג ,הפ ,לבא .םויכ םינשעמ ונחנאש

וצרפ רשא הצובק וא השיא ,שיאל קנעומ םייח לעפמל הללובא סרפ
,ןושיע לש םייוסמ גוסל ונתוא תבייחמ הליגרנה דועב .הליגרנה תולבגומ תא
תאצוי הבשחמ ךות תולוכיה תא וצרפ םישנא םתוא ,םויכ ונל םירכומה םיאנתב
.לוגרינ לש רתוי הלועמ האמל ונתוא וליבוי רשאו ןפוד

תיטמרד הקיסומ) .וללה תולובגה תא וצרפ ,תעכ שוגפל םידמוע ונאש םישנאה
דוע ונתיאמ דחא ףאש לולכיש תאצמה ידיל איבהל וחילצה םה (עקרב הלוע
תא איבהל וחילצה םה .ןאכמ תאצל תולוכיש תולועמה תואצותה תא עדוי אל
יכה הרוצב שומימ ידיל ףותישו םירבח תבהא לש ןויער ,הליגרנ לכ ןויער
וחילצה הלאה םישנאה .(תדרל תוליחתמ תועמדו תרבגתמ הקיסומ) שיש תירטסיה
.ונליבשב ושעש המ לכ לע םהל הדונ ונלוכו אובי-םויש בצמל עיגהל

- !ייתוברו ייתוריבג

:םיגיצמ תוליגרנ הללובא

!םייח לעפמל הללובא סרפ

- ל 2001 תנשב קנעומ


!תוקפה הניבמוק תווצ

 

!ורטסאמ .דדוע תאמ ,השעמה רופיס לא רובענו םילימב ךוסחנ ואוב


.םולש רקיה הללובא
!!!יסופטקוא - לעה תליגרנ לש התדלוה לע םכל רשבל אב יננה

:םשב יורקה טרפב הננערבו ללכב ןורשה רוזאב רתויב עודיה ןרצנוקה
דורמנ לש הליגרנה רופיס תא םכל הגיצה רשא ,תוקפה הניבמוק
,תורפיס רועישמ ללוהמה רישה תא האיבה ,(םיכרדב םחולה הללובא)
."רנויללובא תויהל הצור ימ"ב םירחתמ ינשו (הליגרנל תודנרס)

 

:גיצהל םיאג תוקפה הניבמוק

יסופטקוא לש התיינב

ובשי רשאכ (תוקפה הניבמוק) ה"קב םירבח ינשל אב יסופטקוא ירוחאמ ןויערה
םדועב .םידבועה לש ןדע-ימה ילכימב בר זוכירב והבו ,עונלוקב םתדובעב הקספהב
תרצונה היעבה תא ועיבה םלוכ םע שאר הזיא לע ובשיי הב האבה םעפה לע םירבדמ
תוליגרנה לע דבכ ץחל רצויה רבד ,ה"ק ירבחמ השיש לעמ םישגפנ רשאכ
.תיתדגאה םאזקו הנטקה טפאש :ה"ק לש תוילנומוקה

!םיזובש עונלוק ידבוע םתואב קמקמחה הזומה קרב עגפ !עתפל
!?םעפ יאמ הלודג רתוי הליגרנ רוצינו ןדע-ימה לכימ תא חקינ םא המ
?םאה !?רבדה ןכתי םאה

:היה ךכו

דימשהל היעב ןיאש ,טושפ ןדע-ימ לכימ גישהל שי לכ םדוק

,םינטק םירוח השולש םחלמ תרזעב סימהל וא חודקל שי ןכמ רחאל
לודג דחא רוח דועו ,תיטמרה טעמכ הרוצב הניג רוניצ לש הסינכ םירשפאמה
חישק הניג רוניצ תחקל שי וישכע .הנטק הליגרנ לש ףוג סינכהל ןתינ וכרדש
תורצק תוכיתחל ךותחלו (םהינימל הנבו הנק תונח לכב רטמ יפל תונקל רשפא)
ליעל םיארנה םינטקה םירוחל רוניצ תוכיתחה תא וסינכה .רטמיטנס השימח לש
.(ןוקיליס ףידע) דחוימב ינבצע עגמ קבד וא ןוקיליסב ומטיאו

רוניצל ורבחו (הבוהאה טפאש ונלש הרקמב) הנטק הליגרנ לש ףוג וחק וישכע
.דנב-רילוזיא הברהו רוניצ תרזעב הכראה םימל דרויש

?ןוכנ ,ירטסיה הארנ

דנב-רילוזיא םע בטיה וקדהו לודגה רוחה ךותל ןטקה ףוגה תא וסינכה התע
.תוקרי ראש וא

 

ישארה ףוגל הכראה דוע תונבל הז ךירצש המ לכ !הנכומ טעמכ הליגרנה
.לכימה לש ירוקמה חתפל יטסימ טעמכ ןפואב ומצע םיאתמש הליגרנה לש
!קילדהלו םישארה ינש תא ןיכהל

 

!םיבושח םירבד המכ

םישמושמ אלה תורוניצה לכש אדוול ,םישנא השולש תוחפל םיבייח םפמפל ידכ
םותסל שמתשמה לע הליגרנהמ הפיאש לכ רחאל .בצק ותואב םפמפלו ,םימותס
.וירבחל דבוכמ םוקאוו רשפאל ידכ ולש לדוגאה םע היפה תא

.ןטקה שארה תא ליעפהל ךרוצ ןיא םישנא השולש קר םתא םא ,הציע דוע

לוגד שאר תונבלו תונמוא תונחב לוז רמיח תונקל רשפא ,דחוימב םיעיקשמל
.הליגרנ-יכראה לש םידחוימה םיכרצל םיאתמה דחוימב

ךלוה אל םא חונזל אל ,םלוע דע הל דוגסלו התוא בוהאל שי !לכל לעמו
לכימב םימה תומכ םע תונויסנ תושעל .תונושארה םימעפה המכב
.םימה ךותב תורוניצה ךרוא םעו (םימ לכימ שילש -ונלש הצלמה)

ogmail@yahoo.com-ב דדועל תונפהל רשפא תולאש
!תומנ רחמ יכ ויחו ולגרנ

תוקפה הניבמוק


ויתווצו וידבוע ,ויפינס לכ םשב ,הללובא :תוקפה הניבמוק תווצ
!ןמא .םלועל םתאבהש בוטה לכ לע םכל עידצמ

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001