Make your own free website on Tripod.com

רתויב תחבושמה הנכותה ,ןכבו .תללוהמה IRC-ה תנכותב שמתשהל תרחבש הדות
תמייק אל איה ,תועטב ,םא .(MIRC) "קרימ" תנכות איה קושב םויה תאצמנה
.הרבחה רתאמ התוא דירוהל תנמ לע ןאכ וצחל ,ךלש בשחמה רוזיאב


:תלעפומו הנקתוה הנכותהש רחאל


רחיבו FILE טירפתל וכל :םיאור אל םתא םא ,הזכ ןולח תוארל םירומא םתא תעכ
: OPTIONS

 

:הזכ חבושמ ןולח לבקל םירומא םתא ."ADD" רותפכה לע וצחיל

 

.הנומתב םושרש ומכ קוידב םירוחה תא ואלמ

:הז אוה ץוחנה עדימה ,םירוויע םתא םא

Description: Abulehleh Server
IRC Server: chat.planetz.net
Port(s): 7000

ירה ונחנאו םיטושפ םישמתשמל ןה תוירשפאה ראש
.םיטושפ הליגרנ ינשעמ קר

ראש תא ואלמ תעכ .ןכסמה עובירה ךותב עיפוי רברס הללובאו "OK" וצחיל
.וב שמתשהל וצרתש חבושמה יוניכה תאו EMAIL תבותכ ,םש :םיטרפה
.('דכו ,"ליזרבמ לגרנמה" ,"לזרבה יחקלמ" ,"ראטס לחג" :ןוגכ)

.וללפתתו ."CONNECT TO IRC SERVER" לע וצחיל ,ןכמ רחאל

.הזכ ןולח םתלביק תעכ
הנכותב םישמתשמ םתא םא ."Add"-ב ורחיבו ןוילעה רוחב "Abulehleh" ובתיכ
ריאשהלו םלוכ תא קוחמל ידכ .םיצורע םיפלאתנאלמ םכל ויהי ,הנושארה םעפב
.הנומתב עיפומש ומכ .Abulehleh לש ץורעה תא קר

!בוט ולוכש םלועל םירבוחמ םתאו #abulehleh לע םיימעפ וצחיל קר ,וישכע

אלש םיחוטב םתא םאו .(םעפ דועו) .בושו .בוש וסנ ?תויעב !לכה הז
.הללובא לש םחה וקל העדוה וחליש ,קוחצ םכמצעמ ושעת