Make your own free website on Tripod.com

 

תוליגרנה טא'צל םיאבה םיכורבו םולש

 

 

.טא'צה תחיתפ לע טלחוה םיצירעמה תשירד תובקעב
לכמ םיטסליגרנ (קלע) יפלא םע תויווח ףילחהל ולכות ןאכ
הלועפה עוציבל ךרדה לבא .ומויב םוי ידמ םלועה יבחר
בישקהלו תונלבסב ןגראתהל ונילע ןכלו ,תכבוסמו הלתלתפ איה
.המיענ הסיט .תוארוהל


:טא'צל סנכהל םיכרד יתש תומייק


.תחבושמ הווא'ג תוליעפ ךרד ,הללובא לש רתאהמ תורישי .1

.תללוהמ IRC תנכות תועצמאב .2

,הריהמ רתוי הברה םג איה . IRC-ה תנכות ךרד איה רתויב תצלמומה הטישה
.!תירבעב בותכלו אורקל ולכות הב הדיחיה הטישה איהו החונ רתוי הברה םג
,הווא'גב ושמתשה ,הרוק המ תוארל םיצור קר םתאו רוקיבל םתאב קר םתא םא
.הנכותה תא ליעפהל ךיא ןיבהל ידכ ןאכ וצחיל ,םייתימא םיטסיליגרנ םתא םא לבא

 

ןאכ וצחיל ,הלועגמה הווא'גה תנכות לע תכלל םתטלחה תאז לכב םא

הינטירבמ ליוולמ סירכל תודות (C)