Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

!תולגרנמו םילגרנמ אבחרמ

לוטסמ הכונח םכל םיניכמ תרושקת הללובאב ונחנא
!סמטסירכ דע תוחפל וחכשת אלש

,לגיטסומה תא םכל ןיכמ יו.יט הללובא תווצ
האלפומה הליגרנה לש הרופיס תא רפסיש לשוכה עפומה
.(תוקד המכ דועו) םימי הנומשל קיפסה הלש לחגהש
תחת תאז לכו הללובא יבכוכ לש םירופיסהו םירישה בטימ
.הדבכ ןושיע תעפשה

תיבכוכ םע לשייפס תינכות םכל לשבמ הללובא וידר תווצ
!תרושקת הללובא לש תימשרה רואה תציפמכ םכל עודיכש

הללובא לש ללחה תא ונל ואלמתש ידכ םכתא םיכירצ ונחנא
,הכונחל םיטקפא לע םיעדוי םתאש המ לכ ונל וחלשת - תוליגרנ
ראש לכ תאו םיחבושמ ןוביבס יקחשמ ,הכונח לש םינוכתמ
.ונמצעל םירמוש ונחנא תונויערה

.ןאכ וצחיל ,תבותכה תא םיעדוי אל ןיידע םתא םא

,2000 הכונחמ ןטק עטק םע םכתא םיריאשמ ונחנא םייתניב
הניטסירכ הליגרנה תא עודי אל םוקממ דמחנ תווצ וניכה םש
.גחה תארקל השובל

.ונהת

,םירשואמ םייח ךשמה
.הללובא

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001