Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

 

(עלס-ןמא-ןמא-ומש-חבתשי הללובא םכחה) "תויסוכ תוליגרנה לכ"


?םלועה לכל התוא תוארהל םיבייח םתאו הליגרנ םכל שי
.(ףידע ,תומורע) םכתוליגרנ לש תונומת םכממ לבקל וחמשי הללובא

הסינכ לבקי הכוזהו ,רתויב הבוטה הנומתה רחבת שדוח ידמ
(.םיבידנ ונחנא ,חא) !ביבא-לתב םילשורי ףוחל םניח

.ןאכל תובוגתהו תונומתה תא וחליש

3 דומע

,רקיה הללובא ןלהא
. (קיתו לגרנמ) ךלש רתאב הפוצ ינא הלחתההמ שממ רבכ
,םכלש תואצמהה לכב ןכדעתהל דיפקמ דימת ינא
ייח תא הניש טושפ ... בלחה
.ילש הליגרנה הנה זא

. DRULE MAN

 

תוליגרנה תא ולבק ,תונומת םתשקיב בוט

.[קילאיב תירקב יל ואיצמהש ייוניכ] ביבא-ובא לשביבא

 

.ילש הליגרנה הנהו יקימ ינא ייה
הדיחיה איהו סילא הל םיארוק ,בהוא יכה ינאש הליגרנה תאז
הבנגנ וא הסרהנ אל דועש
.ןדרימ םיברעמ הנתמכ האבוה הליגרנה .תומדוקה םייתשה ומכ
הדולח תחלצב ,ירוס רוניצב תרזבואמ הליגרנה ...הבר הדות
(...הא רזומ) הניסרח שארבו

,הבקנ הליגרנ איה וזה הליגרנה תוליגרנה בורל דוגינב
.וילעמ אלו,ולש חתפה ךותל סנכנ שארהש תרמוא תאז

:הנושארה הנומתב
,אבא לש הנואסה ךותב תינהנו תממחתמ ,תיעוצקמ החונתב
.הזאווה ךותב העיזה ילגאל בל םימש םתא ילוא

:הז ירחא רשי הנומתבו
...ןושיעל הנכומו המח ,העוגר איהשכ ,הנואסהמ האיציב הליגרנה וז

!רקיה הללובא תווצל
בלה לכמ םכתא חבשל הצור ינא ,ןושאר רבד
.המזויה לעו רתאה לע תוניצרה אישבו
.םיהדמ ןכותהו תרכינ העקשהה ,רידא טושפ רתאה

היתונומת תא "תוליגרנל קוב" תניפב םסרפל הצור יתיה ,תינש
,ילש השדחה הליגרנה לש
.יניז לאינד - ילש הבוט יכה הרבחה םש לע ,לאינד המשו

ומסרפת םג םא חמשא ינאו ,ןהיתש תא בהוא דואמ ינא
:תונומתל ףסונב האבה העדוהה תא
הפי יכה תא ,םלועב ךתוא בהוא יכה ינא ,הרקיה לאינד"
"ן.ב רימא - הבהאב ךלש ,יתיא ינתחתתו םלועב

,םעפהל והז
,שארמ הבר הדות
,רתאה לע ןייטחס בושו

ןונ.ב רימא

ב.נ
םכלש ןוכתמה יפל ונכה ילש רבחו ינאש רוניצל בל ומיש
!הפוקשה הזאוה םע בוט בלתשמ הזו הליגרנ לכב הבוח הז
!!!לדוגה תאוושה ליבשב ,רטיל 1.5,הלוקה קובקבל בל ומיש ,ןכ ומכו

!ונילע םייחה לכל הללובא קבט ?םינתחתמ)
(!יוה-יוה-יוה-יוה-יוה ?ברה הפיא ,הללאי

התוא םיקחשמ ירנבא שולטו יזוע ,ליג
!הניטסירכ - םהלש הכונחה תליגרנ לע

!אלמה קובל ןאכ וצחיל

 

 

.םורמ יתיא לש הליגרנה ,וריכת,םירקיה הללובאל

הרקמב םתס שי ילו ,תוליגרנ לש תונומת םתשקיב
,יילע תובוהא יכה תוליגרנה לש תונומת 3
הלטס - (התוא יתינק םש) יניסבו לארשיב המש תחא
,(..העודיה תירצמה הריבה םש לע)
יחרזמ ןריש - ילש הקותמה הרבחה םש לע ,ןריש - הינשהו
.הלש םשה לש הטירח םג הילע שי ,בל ומישת םא ,ןועבטמ
.המצע הטירחה לש הנומת םג יתפסוה

השדקה ובתכתו ,תונומתה 3 תא ומסרפת םא חמשא ינא
:ילש הרבחל הנטק
"לט !ךתוא בהוא ינא ,ילש המשנה ןרישל"

"ןמליגרנ" - לט

 

!?ימ ,םידמחנ אל ונחנאש רמא ימ

 

לבוש לש הליגרנה תאז

 

 

!הנושאר הפישח


.הללובא לע עגרכ הבוהאה הליגרנה תא וריכת
העיגהש הנש-יצח תב תיגרפ ,הראקא'צב רבודמ
רפסמ הרבעש רחאל .ןדרי רבדמה ץראמ ונילא
,הללובא לש ךסומה תווצ י"ע םייחרכה םירופיש
:תושירדה בטימב תרזבואמ .הלודג ומכ תמפמפמ איה
.דמחא לש םיירוקמ םירוטיעו ירוס רוניצ ,חבושמ שאר
.וליפא וסנת לא .הסופת איה ,םינב ,בגאו

 

.הללובא וידר תוינרדש תא אנ וריכה

(םודא רמנל הדותו)

 

 

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001