Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

 

(עלס-ןמא-ןמא-ומש-חבתשי הללובא םכחה) "תויסוכ תוליגרנה לכ"


?םלועה לכל התוא תוארהל םיבייח םתאו הליגרנ םכל שי
.(ףידע ,תומורע) םכתוליגרנ לש תונומת םכממ לבקל וחמשי הללובא

הסינכ לבקי הכוזהו ,רתויב הבוטה הנומתה רחבת שדוח ידמ
(.םיבידנ ונחנא ,חא) !ביבא-לתב םילשורי ףוחל םניח

.ןאכל תובוגתהו תונומתה תא וחליש

 


2 דומע

   

! תוליגרנ אי אבחרמ
ינא רבכ םא יתרמא ?םישנא הרוק המ
ילש תיסוכה הליגרנה ץוטס תא םסרפמ
????הרטוס המאק תחונתב התואו יתוא אל המל זא

הרג יתוחא ובש ץוביקב ץוטס תאו יתוא םיאור םתא הנומתב ןאכ
שאה לע ונישע ונבשי תוליגרנ יתש יתוחאו ינא ונחתפ םוי ותוא
(: םישאר ונחתפ כ"חאו החפשמה םע

ילמרונ אל ףיכ היה רציק
יייב הלללאי
cool-jj the nargila dude

   

)-: .......דומיליגרנה תטישב םידמלמ אל ונלצא המל

From cool-jj

   

!םול םול םולש

!ץוטס הל םיארוקש יתבוהא תא םסרפל הצור ינא
יל התייהש הצצפ יכה הליגרנה איהש

ילש הנוכשב "זוזג"ב קסויקב התוא יתרכה ,בוט
קילק ונינב היה ,יתקלדנ
התוא יתינק רציק (הנמ ול יתחטבה ןמוקרנ רכומה) ח"ש 30 לש ריחמ לע יתרגסו
הילע הלוח ינאו

רתא הלחא םכל שי
הככ וכישמת

ינממ
Cool-jj the nargila dude

?(: הספ הק םישנא הלוא

ץוטס יתבוהאו ינא םעפ בוש
הככ תארנ איה וישכעו יוניש הרבע ץוטס םעפה
השדח ומכ יארת תאו תויקרוט תוריל 1000 קר הככ תויהל הלוכי תא םג
ייב רציק (ןווכתמ ינא המל הניבמ תא םא) שאר יספתתו

cool-jj the nargila dude

   

.ייתוברו ייתוריבג
!ןמקילג םייחב ןיחבהל ולכות םכלש לאמש דצמ
הללובא רתאל בותכל אוה םייחב ודועי לכש ,שיאה
(!וכותב רג היה םג אוה ,רשפא היה םאו)

םיצירעמ יבתכמ לבקל הנהנ אוה ולש ןמזה בורב
.םיטקפאה רודמב םילחגה דוקינל תוכחלו םינוכתמה רודממ

:שיאל רובידה תושר ,וישכעו

ילש (אל) איהש הליגרנה תא תורצוצחו תועורתב ולבק ,ןמקילג םייח הז םולש"
ףיסוה אוה) םירבח המכ דוע םע חטב ,תדלוה םויל ול יתינקש גרבנש יעור לש אלא
.(התוא תונקל לכונש ידכ לקש 50 דוע

.יעור לש תיבה ירוחאמ וטנ הליגרנה לש הנומת הנהו

(ההכה הצלוחהו תולוחכה םייפקשמה םע) הטכאש חקול יעור לש הנומת
.הלועמ זופת שאר הנושאר םעפ ונשיע

   

לגרנמ יליימס רמ לש תונומת הנהו ירמע ינא בוש הז ייה
.לגרנמ (?) דורוה היראה היראו

   

אלפה תליגרנ יסול תא גיצהל האג ינאו רציפש ירמע יל םיארוק
לע וקרז ןיבי םייח ןיבי ןיבמה .תחתל רבוחמ שארה) בגא ךרדו
.הליגרנלו ךלש רתאל רוכמ ינא (ןירובד הנדו ןבא הלואג

!הללובאל ידעלב

!הליגרנ ששחמ דופיקל ןמזה עיגה ,רב-ריזחו הרפ ירחא
:ביני גולואוזה תא ולבק

עיפוה םואתפו הליגרנ םע ןרק תחפשמ רצחב תיפונב ונבשי םוי לכב ומכ
ןשעל בשיתהו ןיוצמ םיבנע השאב לא שאר ןיכה אוה .דופיקה - קיתוה ונרבח
.ה'רבחה םע

םלוכל אהאוו לא
Yaniv G

   

.רקיה הללובא

םמש חבתשי תיאנופשרה תוליגרנה תעברא לש הנומת הנה
.הככ וכישמת ,רתא הלחא

Avneyon

 

רקיה הללובא תווצל
תא םסרפל יתיצרו ןמדירפ ןולא יל םיארוק ,םולש
.םראשב יתינקש ילש הליגרנה תילגיס

.ןולא ,הדותב

ב.נ
רתא הלחא םכל שי

(הדות)

(...הטמל וצור - רתאב םיקיתוה םילגרנמה דחא) לבוש
.םכינפל תואצותה ,הליגרנ דוע הנקו ומצעב עיקשהל טילחה

.תישומ לש שדחה זיזיה ,הבמופ תא וריכת
(תרושקת הללובא לש תיבה תרפ)

.תיפונ ,ןרק ליג תובידאב

 

 

!היעב ןיא ?דוע םיצור

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001