Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

!ריואב הנש רבכ הזה ןפרוחמה רתאה לבא ,ןמאיי אל הז

רוביצה ירבח ,םישנאה לכל תודוהל הצור תוליגרנ הללובא תווצ
םיגגוח ונא וב ,הזה לחוימה םויל עיגהל ונל ורזעש םיקבטהו
!ונלש ןושארה לוטסמה תדלוהה םוי תא

,הרבעש הנשה תוחפל תויסוכ וארי תואבה םינשהש
.םירשואמ םייח ךשמה קר ויהי ונלוכלשו

,םכלש
.םלועבו ץראב ויחילשו הללובא

 

לש יראזיבה בלכה .ףייל-ובא תא וריכת .ייתוברו ייתוריבג ,ןכ זא
ןושיעה תניצסב רתויב םסרופמה םייחה לעב .תוליגרנ הללובא תרבח
הללובא וידר לש רודיש לכב חבונ אוה ,ןושיע לכב ונתיא אצמנ אוה .לארשיב
.הטנמ קבט ףידעמ אוה ,ללכבו

.םש םתא םכתוכזב ,ןאכ ונחנא ותוכזב

 

הללובא תיבמ שדחה חבושמה שאלפה פילקמ תונהל םינמזומ םתא
.ןרואתל תדחוימ הדותו .תרושקת

?"סיציקהב תומולח"ל הללובא ןיב רשקה המ ..ןכ ,אה
עיפוהל אובנש הצרו ,םעפ ונילא רשקתה םהלש קיפמה דחא
רשקתה אל אוה לבא ,היינש ךות ונמכסה .םיערפומ רותב .ןפלואב
.תועמדב ונדרפנ ךכ .רתוי

 

(תרושקת הללובא לש תונכותה תרבח) הנמ-הנמ הללובא
:קחשמה תא םיגיצמ


(יומסה ףתושה - 'יל הדותו)

!םיקבטה תא עגשמש קחשמה תא דירוהל םינמזומ םתא
(...אלש וא) !םלועה תופילא ,בורקב

םיטובנחז ליכמ וניא קחשמה :תיללכ העידיל

 

הללובא לש םירקיטס אוצמל ןתינ םויהמ
!רטנס ףוגנזידב "לילק הפק"ב בצומה ןכודב
.דחאל-דחא ס"היב לומ ,3 המוק
.ביבא-לת לע םג ונטלתשה - ןכ ,ןכ

 

,הליגרנה םעט תא הנושארל םעט הללובא םינש 4 ינפל
.הירפמיאל הז תא ךפה אוה ,הנש ינפל

.םירבד המכ דוע ונישע ךרדב

.תוליגרנ הללובא - קנעה תרבח לש הרופיס והז

..םיכירצ םתייה אל לבא ,הדות

 

 

 

 

תוליגרנ הללובא לש תדלוהה םוי תוגיגח
תרושקת הללובא - לעה דיגאת י"ע םיקפומ

רסממה תנחת ירודיש לש רחבומ רתא דוע