Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

!ריואב הנש רבכ הזה ןפרוחמה רתאה לבא ,ןמאיי אל הז ,םיקדוצ
ראשנ םכלו ,ןמזה לע לבחש גוגחל ךלוה ריכבה הללובא תווצ
זיגפהל םיכלוה ונחנא (8.3.01) תדלוהה םויב .ןגלבל ףרטצהל קר
קר הנה .ודערי םכלש םייחקלמה וליפאש םיפוקסב רתאה תא
(ןמזה עיגה) חלקתהל וכל - ףתתשהל םילוכי םתאש םירבדהמ המכ
!םימי דוע קר וראשנ - הפי שבלתהלו

 

 

םינימזמ םתייה אל ,תדלוה םוי תביסמ םישוע םתייה םא ,ודיגת
.(אלש רורב) ?ןטקה םכיחא תא
תויהלמ םידמחנ ,תוליגרנ הללובאב ונחנא ,הרקמ לכב ,הנשמ אל
לשייפס תינכות רדשיש - הללובא וידר תא םינימזמו ,םילוטסמ
!תדלוהה םוי לכ ךרואל תירטסיה

םתא ,בישקהלו עומשל ,ןיזאהלמ ץוח ?ףתתשהל םילוכי םתא ךיא
:ורפסמש רסמלטה אתל גייחל םילוכי

..אורקל רשפא-יאש ודיגת אלש הלודג הנומת ונישע)
(והשמ וארת
ילוא ,םויה לכ ןשע איצוהל וקיספת

 

ונל דיגהל םיצור ?ןושארה םויהמ הפ םתייהש םיבשוח
בתכ הללובאש הנושארה הלימה התייה המ םירכוז םתאש
ונל ויה םיצירעמ המכ םיעדוי םתאשו .(ןלהא :זמר) ?ןאכ
.( 3:זמר) ?םויה שי המכו ( 3:זמר) ?ןושארה עובשב

תוחפל וא) הללובא לש הירוטסיהה לכ תא םיעדוי םתא םא
אתל גייחל וא םכמצע תא עיצהל םינמזומ םתא (םיבשוח
(הלעמל מ"ס ינש םייניעה תא ומירתו וצמאתת) רסמלטה
םכתא דירטהל רשקתנ ונחנא .ןופלטו םש ןייצל חוכשל אל
.רתאהו הללובא לע תולאש 5 לואשל ידכ ,תינכותה םויב

.יל ץיברהל סאלח ,חא .םתס .והשמ אל םה לבא .םיסרפ שי

 

."תרפרפחה"מ םיהדמ רתוי הברה ,"יומסה"מ בינגמ רתוי הברה
תדלוהה םויב .היהי אל דוע הזכ רבד ,היה אל דוע הזכ רבד
םיפשוחו ןשע יכסמ םיליפמ ונחנא ,תוליגרנ הללובא לש
תא ונל איבהש ימ .תוליגרנ הללובא לש עמקה תא הנושארל
ונגשה ,ונתוכזבש ,ימו הלודגל ונתיא עיגהש ימ ,החלצהה
(!ץחל הזיא ,אי) !םימי דוע קר - עמקה תפישח .םיווש יכה םיגופה תא

 

 

.תרושקת הללובא תרבח תאזו ,םימשב דחא הללובא קר ונל שי
םיקרוז) תוליגרנ הללובא תקוזחתב םיינישב קיזחמה לעה דיגאת
ןוטרס תא הקיפמ תרושקת הללובא .(םימעפל ילסיב ונל
!הללובא לש ןושארה (םכליבשב ילאוזיו רירמז) פילק-ואדיוה

,תושרומה תויזכרמה תונחתב םייטאריפ םיקתוע גישהל היהי ןתינ
ריהמ טנרטניאב ודייטצה) רתאב תיגיגח הנרקה - עוריאה םויבו
תא הלגנ .ןכ ,הא ?הפ השוע ןמדירפ לט המ .(תונלבס לש תונוטו
."סיציקהב תומולח"ל תרושקת הללובא תרבח ןיב רוביחה לע תמאה לכ
(?ףתתשהל םיצור םתא םא םכתא ונלאשש םירכוז)
.תישפנ וננוכתת ,בוט

 

 

!ןמזה תא ריבעהל םכל רוזעי םג הללובא ,וישכעמ
(.אל) ?םלועב םידמחנ יכה ונחנאש ןוכנ ,ודות
לש תונכותה תרבח) הנמ-הנמ הללובא ,רציקה ,הנשמ אל
בשחמ קחשמ הרצי ,(תצלפמ טושפ םה ,תרושקת הללובא
,ןאכ ונתוא ףושחנ תדלוהה םויב .ןושיעו הבשחמ ריתע
.םניחב וליפא ,תמאב ,ןכ .התיבה םכילא ותוא תחקל ולכותו
.הדות .וריזחת לא קר

 

!םתחוורה ?הפיחב םירג םתא
רוזיאב רג הללובאש תורמל) ץראב הבוט יכה ריעה תאזש קר אל
!הפיחב םיצירעמל עידצמ הללובא - (הנשמ אל לבא ,זכרמה
םכילא ועיגיש םירזיבאו םילחג ,םיקבט ןימזהל ולכות תדלוהה םויב
הללובא ינכוס !םיירטסיהו םיעיתפמ םיריחמב תאז לכו ,תיבה דע
יכרד תא ןאכ ףושחנ תדלוהה םויב .םכתא תרשל וחמשי הפיחב
.םכתאירקל םיכחמו הפיח יבחרב םישורפה םינכוסה 15-ל תורשקתהה

 

?רוודל תוכחל חוכ םכל ןיאו רקיטס םתיצר
הללובאל .ןמז חקול הז - םתנמזהש הלא לכ ,בגא)
םילעופ המכ ןימזה אוהו ,םילובה ליבשב קורה רמגנ
(תוחבושמה היסא תוצראמ

םויבו זכרמה ישנא תא חפקמ אל הללובא ,הרקמ לכב
!רטנס ףוגנזידב םירקיטס תקולח ןכוד בצוי תדלוהה
!קוידב רטנס ףוגנזידב הפיא ןאכ ףושחנ תדלוהה םויב
(םיתורישב אל :זמר)

 

ונישע המ םכל רפסנ ,ונעגה ללכב הז ליבשב ,םגו
.םינורחאה םימיה 365-ב
אלש םיגולואיכרא םיאצממו תודבוע ,םיפוקס ללוכ
!ועדתש (םתיצר אלו) םתבשח

.ןמזה הז ,ףושחנו הנענש םיצור םתאש תולאש שי םא

 

,םינשייב ויהת לא ,םינונח ויהת לא ?והשמ ונחכש
!וישכע ובתיכו תויצרק ויהת
,םירשואמ םייח ךשמה קר ונלוכל היהיש
.תוליגרנ הללובא

 

 

 

 

 

תוליגרנ הללובא לש תדלוהה םוי תוגיגח
תרושקת הללובא - לעה דיגאת י"ע םיקפומ

רסממה תנחת ירודיש לש רחבומ רתא דוע