Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

?םולכ ליבשב יצחו הנש תונגנמש ולאה תוקהלהמ םתאש ןוכנ
הקיסומ הלחא הזיא ,םיבינגמ הלאכ ונחנא ,יאוו" - םכמצעל םירמוא םתא חטב
?"ונתוא םיבהוא אל המל לבא

(..ןוילימה םעפב) םייחה תא םכל רדסל דמוע הללובא ,ייתוברו ייתוריבג


הללובא לש תיבה תקהל תויהל ידכ םיבוט קיפסמ םתאש םיבשוח םתא םא

,לארשי לש תוליגרנה תקהל תויהל היגרנאהו בצקה ,קולה תא םכל שי םא
רוציל רשפאש ךרדו םכילע םיטרפ המכ םע ליימ-יא ונל חולשל םינמזומ םתא
.רשק םכתיא

לש הקהלה תויהל ורחבת םאו ,הדובעה ראש תא ושעי רבכ הללובא ישנא
.םכמצעל םתניימיד אלש םוסרפו הפישח ולבקת ,הללובא

דנואס החמומ ,העפוה בוציעל תיחמומ ללוכש) תרושקת הללובא לש דחוימ תווצ
.לארשיב תוחבושמ יכה תוקהלהמ תחא תויהל םכל ורזעי (קוויש החמומו

.םכמצע םע והשמ ושעתש ןמזה ועיגה .ליימ-יאב ונל ונת ,בורדוא זא

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001