Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

ןראפ דעיבא לש םינוכתמה

ףרוח תליגרנ

(...הליקט %70) סוכב ןומיל הפיט פיט םע :בל ומישו הליקט סוכ םיקפוד הליגרנה ינפל לכ םדוק
.םמחתמ התא הככ

.םייתנש םילויטלו םיציזנוקל רקיעב םאתומ ןוכתמה
.םכל החלצהב זא

:ןוכתמה
.שארב םימש זאו העש יצח ררקמב סוכב הז תא םימש .ןומיל וילע םיטחוסו ענענ אלו הטנמ קבט םיחקול
:הזאוב
.ןלוג ןדעמ לש םלש עיבג ןכ !!ןלוג ןדעמ :תורזומל בל ומישו הלוז הדלוק הניפ תצק םימש
.שבד לש השודג תיפכו (תאזכ הבוהצ המוח אלא הנבל אל) תינקיסקמ הליקט וא הקדוו ףיסומ התא
...בוט בוט בוט םירענמו הזאוה לש הסינכה לע די םימש
.קזח רועינ תוקד 3 ךרעב

....ו לחג ףסכ ריינ םימש םיעדוי רבכ םתא ןאכמ

,םכלש
.ןראפ דעיבא

 


 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001