Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

לאערזי קמעמ יברעה לש םינוכתמה

התבטי תליגרנ

.הללובא לש תורפל דובכ תנתונ םגו ,הבוט הז המ הליגרנ תאז
:הככ זא
םימשו הננב וא וקוש וא םיחקול זא ?תואספוקב התבטי לש קייש קלימה תא םיריכמ
.אפקי אלש לבא ,רתויש המכ ררקתיש ידכ רזירפב
.חרק הזאו יצח ךרעב היהיש הככ הזאוב םימשו ,חרק הברה ,חרק םיחקול
מ"ס הזיא היהיש הככ ,הזאוב ותוא םג םימשו ,רזירפב ונמשש קייש קלימה תא םיחקול
.ללכ ךרדב םימש םתאש הממ רתוי םיינש וא
.םוקמ שי םא תוקד 10-ל רזירפל וא ,העש יצחל ררקמל םיסינכמ דכה תא
.אמאו אבא לש הניגהמ ענענ ילע תצקו ,תות וא ,הננב וא ,הטנמ קבט םימש שארב
.בוט הז ,קלאוו
החלצהב
לאערזי קמעמ יברעה ,םכלש

 

 

!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001