Make your own free website on Tripod.com

 

!ןאכ איה ףוס-ףוסו ,תאזה תונמדזהל םתיכיח דימת
!םימסרופמ ויהתש ןמזה עיגה

 

!ןונמה ול ובתכתש ךרטצת תוליגרנ הללובא תווצ

 

,הריגמל םתוא םתפחדו םיריש םתבתכ דימתש םיעדוי ונחנא
ןמזה עיגה וישכע לבא ,הנכשה לש תלדל תחתמ וא ררקמל
!תונוכנה םיידיל הלאה םירבדה תא ריבעהל

בתכהל רומאש ,ובתכת םתאש ןונמהה תא שפחמ הללובא
(רדסב הז האובבמיז לש ןונמיהה םג ,ןכ) תרכומ הניגנמ לכ יבג לע
!שדוקה ץראב הללובא יללהמ תא חבשיו ללהישו

ךפהיו הללובא לש םינרדשה תווצ י"ע טלקויו ןחלוי הכוזה ןונמהה
.רידא םוסרפל הכזיש ןבומכו ,הללובא תנידמ לש ימשרה ןונמהל
.(ןיינעב לפטל םיעדוי ונחנא ,הזה עטקב וגאדת לאו)

םימעטב םיטקפ 2 - תונתמ רופס ןיאל וכזי םיבתוכה וא תבתוכה ,בתוכה
רוקיב ,ןבומכו הללובא תווצ לכמ תומיתח ,ררושמ ותוא רחביש
!העווזה תאצוי ונממ רזבואמה ןפלואב ירוטסיה

תוליגרנה ןושיעמ ודאתה אל דועש םירופאה םיאתה לכ תא וצמא ,וכחת לא
nargila@netvision.net.il וישכע וחלישו

תא אצמש טילחה אלש דע חוני אל הללובא ,םיצורש המכ חולשל רתומ
!ןוכנה ןונמהה

!הללובאל ואוב - הירוטסיה תושעל ואוב

 

תבותכה תלבקל ןאכ ובתיכ - Mini Disc\ CD\ תוטלק חולשמל

 

[החיתפה דומעל]