Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

?תולגרנמ אל תורוחבש רמא ימ
םיגיצמ ונא ןאכו ,הללובא וידרב תובבלה-תרבוש תיבכוכ תא שי
.תורוניצ תבהואש האג הרוחב ,םתור תא הנושארל

,םיקבט תבבוח תרגבתמ הרענ לש הנמוי תא םכל רפסת םתור
.הז לע םיבשוח םינבש םיניינעמה םיטרפה לכ תא ריבסהל הסנתו

.הללובא ךרד ,םתורל תונפל םינמזומ םתא ,תוערפ עונמל ידכ


לע םכל רפסל הצור ינא ,החיתפה ליבשבו םתור ינא ,ןלהא
.ילש הנושארה םעפה

2001 ןורכיזה םוי...ןמזמ אל היה הז
בוטה ירבח לש ותיב לא הנושאר םעפ תכלוה...'ח ףוס תארקל ינא
(זא 'י התיכב היהש) םות
,םיפות תכרעמ התיה תוגרדמה לומ : ךכ רדוסמ היה אוהו ףתרמל ונדרי
.בשחמו לוחכ דכו הליגרנ םע הבישי תניפ הלאמשמ

.םיחופת קבט םע שאר ונחתפו הבבסב ונל ונבשיתה
(תוירגיס- והשמ םייחב יתנשיע אל יכ) יתלעתשה הפיט הלחתהב
...הנטק תנוזנכשא ינא..ונ בוט
.םילוטסמ יצח ןורכיזה םוי סקטל ונכלה ךכרחאו

...תחלצומ רתוי התייה ילש הרבח לש הנושארה םעפה
רתויב בוטה ידידי םותל ונכלה בוש...תואמצעה םוי ברע
..לטסמתהל התוא ונחרכהו םיחופת שאר בוש ונחתפ
(םות םע תושעל השיבתה איה) תורבעה ונישע יתרבחו ינא זאו
..הככ ךלה הז זא
...הרזחבו לבנעל-ילא-םותמ
...התיבה לבנע לא ונרזח ךכרחא
תעגל התצר ארונ איהו הלוטסמ שממ התייה הדליהו
(םישנאל תושוע תוליגרנש המ)..יב
הגצה התיה םתס תאזש החוטב ינא לבא

םישאר תורשע יתחתפ זאמ
(הלוק היה ליעגמו רזומ יכה)..םינוש םימעטב
!ןומיל הז קפסמ יכה

.םות תא יל שי...ףיפח לבא...אמא םע היעב ללגב הליגרנ יל ןיאש היעבה
:-)..ילש רבחה אוה וישכעש


!םורופל וכל ?תובוגת

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001