Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

 

הרטמל הל המשש תיתרתחמ העונת הל המקוה ,הללובא לש רתאה הבעמב
קבט אוה ,ריכמ אלש ימל ,קיבארא קבט .קוחל ץוחמ קיבארא קבט תא איצוהל
תחבושמה הליגרנה לש אלפומה םעטב תושק עגופו תרצנב רצוימש ילארשי
.אושנמ םישק תומוהתל םיריעצ םילגרנמ רדרדמו
רשפאל ונבוטב ונליעוה ,ןויצב ששחמה םעה לש יוטיבה שפוחב תכמותה הצובקכ
.המב לבקל ,הצובקה דסיימ ,הליג-רינל

!םשל וכל - םורופב תעצבתמ הצובקה לש תיתרבסהה תוליעפה בור


רתוי בוט דיתע ןעמל - ז"אנא

(עדוי אל ןיידעש ימל ,ילש הליגרנה) הוורנימ םע יתבשי ,ךרעב שדוח ינפל
רוגס אל ןיידע ינא) םייחה תועמשמב רהרהמו בשוחו בשוי ינא הככ .הבבסב יתלגרינו
.יפ ללח ךותל ול רודחל טילחה ןכסמ טובנחז םואתפשכ (342.5 וא קסרפא הז םא

יתלחתהו יתמק !ימצע םע תושעל המ יתעדי אל ,דואמ דע יתוא חיתרה רבדהש ןבומכ
םיטובנחז םע השוע ינא המ - ןיינעב הבורמ הבשחמ ידכ ךות ,תיבה לכב בבותסהל
!?הלא ןיעמ

תא יל ריכזמ ןכסמה טובנחזה - טקה יחומב הבשחמ הצצ ,בשוחו רהרהמ ,ךלוה ידועב
!תיליע תרצנב לא-חוכש לעפמ ותוא !ירוטקפ קיבארא
תא .(*) ירוטקאפ-קיבארא בהוא אל דחא ףאו ,םיטובנחז בהוא אל דחא ףא ,ינויגה הז
.םלועהמ םילעהל ךירצ םהינש

!ילש םייח לעפמל ירוטקאפ קיבאראבו םיטובנחזב המחלמה תא ךופהא ינא - יתנבה זאו
השעא ינא (תוננוכל סנכנ ןיבי םייח) !יחוכ לכב םהב םחלא ינא (עקרב תיטמרד הקיזומ)
!תויסוכו ףסכ הברה גישא ינא (ףרטאב 'ץיבומייח יקימ) !םתוא דימשהל ידכ לכואש המ לכ
(!!לוב-דר קפוד ןירפלה לאונמע)

---

.םיגציימ םהש המ לכ דגנו ,ירוטקאפ-קיבאראו םיטובנחזה דגנ אצתש ,הדוגא היהת ,ךכ
הנועש האלפומ הדוגא התואל וארקי ךיא .םש ...וילע בושחל דחא רבד קר יל ראשנ
?לגרנמ לכ לש םינושארה ויכרצל
?ללכה תבוטל לעופש ,הזה אלפנה רבדל ארקא ינא ךיא
?םניחבו ,םיפרטצמה לכ תא תרשיש ,יתרציש הזה הפיהו שדחה רוצייל ארקא ינא ךיא

היה אל יכ ,יתבכששכ יתבשח אל) .יתבכש וליפאו ,יתבשחו יתכלהו ,יתבשחו יתבשי
((קומע) !בכוש יתייה אל ,חכ יל היה םא .חכ יל

!ז"אנא :הזה רידאה ןויערה . יל אב הז זאו ...זאו

.םיטובנח(ז)הו ירוטקאפ-קיבאר(א) דג(נ) הדוג(א)ה :ז"אנא

!הנשמ אל ..הז לע יתבשח ינא ןכ ..עגר ?הז לע יתבשח אל ינא ךיא
.רקוב תונפל 01:45 העשב 11.10.01 ךיראתב ,ז"אנא תימשר הל המקוה ,ךכ

---

ירוטקאפ-קיבארא דגנ תאצל םלועה תולגרנמו ילגרנמ לכל הארק הדוגאה
.(ומש חבתשי) הללובא םורופב הנושארל רכזוה ןויערה .ומלעיי םהש הווקתב ,םיטובנחזהו
הדוגאל התייהנו ,תודוגאה םשרב ז"אנא המשרנ ,תוליעפ לש םידחא םימי רחאל ,ךכ
.םילגרנמה ברקב רתויב תיראלופופה

.רורט יעוגיפל הנושאר הארתה הלבקתהו ,םישדח םירבח 8 ומשרנ ,התוליעפל ןושארה םויב ,ךכ
.ונינפל הכורא ךרד דוע שיו ,הלחתהה קר יהוזש ,ז"אנא תדקפמב ,ןאכ ונעדי ךא
,םהלש םילעה תא חקינ םא יכ (?תיטמרד הקיזומ םעפ דוע) ,הנפדה ירז לע חונל ונל לא
.ליעי רתוי הברה היהי הז ,קבטה םע בברענו ררופנ
.תוניינעמ תואצות ינימ לכל ונעגהו ונחרטו ונישע ,ונלעפ
,(םיקסויקל קיבארא אוביי תקספה) הננער יגשה ומשרנ ןהיניבו ,ידמל תומישרמ ויה תואצותה
.ןהינימל תואצות דועו דועו (םינונחה םע עגרהל) e=mc^2 ,קיבארא לש תואספוק רופסניא תדמשה

---

תושפנ ,עבק ךרדכ םידמשומ קיבארא יטקפ ,םעפ-יאמ הלודג רבכ הדוגאה ,םויכ
תורוניצ ,הדוגאה ירבח לש רבסה תוחיש י"ע םילצינ םיירט םילגרנמ לש םימימת
רוזעת ז"אנאש םיעדוי הדוגאה ירבח לכו תועדומה תובקעב תופיחד רתיב םיקנתמ
.םיטובנחזלו ירוטקאפ-קיבאראל עגונב תירשפא ךרד לכב םהל

ירוטקאפ-קיבארא יטקפ תושפחמו ץראה יבחרב תועסונה ,תוריש תודיינ שי הדוגאל
.םירקיטסו םיריילפ םימייק ,ןכ-ומכ .םדימשהל תנמ-לע םיווסומ

,קבט ירבד ראשו תווצמ ,םיקוח ורבוח ז"אנאל ,ללכה תחוורל תלעופה הדוגא רותב
:םה ירהו

.ךתליגרנב קיבארא קבט םישת אל .1

.םיטובנחזה ודמשוי ןעמל ,ךרוניצ לע בטיה רומש .2

(**) ףוצרפה תא םדא ןבל ץצופו לגלגתמ קוחצב חתפ ,קיברא לש טקאפ םע םדא האור התאשכ .3

,ותליגרנב ירוטקפ קיברא לש קבט םש והשימ םא לכתסהל ךתבוחמ !רוכז .4
.יתוכיא קבט ומוקמב אלמו קבטה תא דמשה

האמטוה רשא הליגרנ .התורישכ-יאל םרוגו הללחמ הליגרנב קיבארא קבטב שומישה .5
.המצע הליגרנה לש ןהו םילגרנמה לש ןה ,לבסב ךוסחל ידכ דמשות ,הז גוסמ קבטב

.תובשחמב אלו םירובידב אל ,םישעמב אל .ירוטקאפ-קיברא לש קבטב שמתשת אל .6

םתעדומ רשא םישנא ,החלצה ידיל דע בושו בוש ,ענכשלו תוסנל ,ז"אנאב רבחכ ,ךתבוחמ .7
.רוראה קבטהמ דרפהל ,הדורי ירוטקפ-קיבאראל

.סוסיה אלל ותוא דמשה ,חילצמב ןיא םאו ,ותוקנל הסנ ,םיטובנחז םע רוניצ תאצמ םאב .8

.'תושו ירצמ רוניצ ללוקי .תוחפ אל ירוס רוניצו ןגזמה רוניצ חבתשי .9

קבט הליכמה הליגרנב וא םיטובנחז ליכמה רוניצב ןשעל םדא חירכהל שרופמ רוסיא לח .10
(הבנ'ז תנמאמ חוקל) !תישונא יתלב הלועפ יהוז .ירוטקפ-קיבארא


---

קבטה ירבד ראשו תווצמה ,םיקוחה תא ץיפהלו רוכזל ,ןנשל הדוגאה ירבח לע
.וכלי וילא רשא םוקמ לכב
.רתויב םידבכ םישנועב שנעוי - הלא םיקוח רפמה לכ
םתונשל ןיא .הדוגאה תנמאב םימושרה קבטה ירבד ראשו תווצמה ,םיקוחה הלא
.יהשלכ ךרדב םנכותב וא םתויא ,םקוסיפב תעגל ןיא .איהש ךרד לכב
,םיפילגורייהל ךופהל ,ןיוולב רדשל ,ססקפל ,םגרתל ,לפכשל ,קיתעהל ,םלצל שי
.ולאה קבטה ירבד ראשו תווצמ ,םיקוחהמ אוהש קלח לכ ,לזרפל וא לספל ,טורחל

,ידרומ י"ע ובתכנ קבטה ירבד ראשו תווצמה ,םיקוחה תיברמ יכ ןייוצי ,ןכ-ומכ
תיארחא הלהנהה .תושרומ תויגיליבירפל וכזיי ל"הו ,הדוגאה תלהנהו ןמקילג םייח
.שדחמ הארתה ילב ,הלעמל בותכהמ דחא לכ ןקתל\ןכדעל\תונשל

.אשונב םירפס ושפח - 'וכו ז"אנא תייגולוידיא ,ז"אנא תיירוטסיה ,ז"אנא תויליעפ לע ףסונ עדימל

!םיענ לוגרינ םכל היהישו ,בטיה רוניצה תא וקנ ,קיבארא דוע ודימשת ,םישנא דוע ואיבת זא

---

החילסה םכמע - תילכש םירגתואמ םישנא .דבלב םיילמרונ םישנאל סחייתמ ליעל בותכה *
!םירבד דואמ הברה רותפל הלוכי איהו ,בוט הז תומילא !תומילא דגנ ונחנאש ונרמא אל םעפ ףא !ייה **

.תרושקת הללובא לש היכרד תא םיפקשמ אלו ז"אנא תדוגא י"ע ובתכנ םירבדה ***
.םלוכ תא בהוא ,עודיכ ,הללובא


!םשל וכל - םורופב תעצבתמ הצובקה לש תיתרבסהה תוליעפה בור

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001