Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

!תוליגרנ הללובא לש םימדקתמה ףגאל םיאבה םיכורב ?ןמזה לכ תממעשמ הליגרנ התוא ןשעל ךל סאמנ

!וישכע לבא !וישכע ובתיכ - הללובא יחמומ םע קולחל םכל אבש והשמ םתיליג םא ,בגא

 


.ונצרא העיצמש םיססותה תואקשמה דחאב ףילחהל יאדכ םימה תא ,לכ םדוק
.רבדל יאדכ רבכ הלוק לע לבא .טאיד דוחייב ,שלח יד אוה טיירפס
ךכו קוחצ זג לש הלק השגרהל ,תולעל םיזגל םרוג םימ םוקמב הלוק
.רתויב ץלמומ .םירבגתמ םיקוחצל

.םידרו-ימו ןומיר ץימ םה דחוימב םיעיתפמה .םינוש םיצימ םג תוסנל ןתינ
.הירוטסיה רועישב דוע . 17-ה האמב םיכרותה וליג רבכ הז תא

 

."תקזוחמ הליגרנ" הזל םיארוק תומוקמהו םיבאפהמ קלחב .יילע בוהאה קלחה
לוהוכלאה ,םימה תא םיפילחמש םילקה תואקשמל רוגינבש רוכזל בושח ,לכ םדוק
.םימב לוהמ

,ןבומכ ,יולת לכה .םימב םישל לוהוכלא לש ןונימ הזיא תעדל ךירצ ,וישכע
,האנה רשאמ רתוי תופייעלו לעוגל איבי ידמ לוהמ לוהוכלא .םינשעמה םישנאב
הצמחה תשוחתל איבי (הלימה המ גשומ יל ןיא) לוהמ ידמ תוחפ לוהוכלא וליאו
ללכ ךרדב ,ינא .תונויסנ םישוע טושפ ?הנוכנה תומכה תא םיקדוב ךיא .תבאוכ
.רבודמ לוהוכלא הזיאב םג יולת לבא .לוהוכלא %70 םש

.האנה תשוחת תנתונ לבא ,המיעט אל איה .תירלופופ יכה - הקדוו
רומשלו (החודה ץיבונורטס ומכ) תיסחי תינוניב הקדווב שמתשהל ץלמומ
.ןומיל םעט םע דחוימב תצלמומ הקדוו .המודכו הידנלניפ ,טולוסבא לע

.םיחופת םעט םע ןייוצמ ךלוה םימב לוהמ םור .ילש הצלמהה - םור
.דחוימ והשמ תמאב ,ימרק ,קותמ

.ןגלב היהי שממ זא .הננב םע וסנת .הז לע םיכלוה רבכ םא .והשמ אל - הליקט

.םינבדבוד םעטו חיטבא םעטל םיאתמ .ביבח - ןי'ג

.דעל םכתא אונשל םישנאל םורגי הפק רקיל .וסנת לא .דבוע אל - םירקיל

וליפאו תונויסנ ותיא תושעל הווש דימת .רתויב ץלמומ לוהוכלא ,םוכיסל
.דצב הנטק היישמש עוקתל זאו (ןיוצמ רקייש איה הזאוה) םילייטקוק תושעל.הליגרנ םע ןייוצמ ךלוה בלח לבא ,אל וא ונימאת
לכ תא ספות בלחהו (!קאלאב ריד !לוהמל אל) בלחב םימה תא םיפילחמ
.האירבו העוגר ,הוולש הליגרנ ריאשמו לעוגה
.עוגרו טקש רתוי הברה לילצה םגו ,ןדיס תלבקמ הליגרנה םג
.הליגרנה תא תוקנל םיכירצש ,ףוסב איה הדיחיה הסאבה
.הווש הז לבא

 

!?םיליעגמ אי ,םכל הארנ


םכל אבו (םייעובש אצי אל חירה ,תיבב) ץוחב םתא םא .תמאב-לע הז
.לחגה לע םידקש 5-8-כ ורזפ ,הליגרנה לש חירה תא רישעהל
,תוינש 30-כ ירחא .(תוקד 5-10 רבכ הרעב הליגרנהש ירחא)
.מ"ק 17 סוידרב ורזפתי אמא לש לכואו קרמ לש תוחוחינ

.רכוסה אוה ביבחו ףסונ דמחנ טקייבוא

.רכוס וילע םירזפמ ,לחגה תא םיקילדמש רחאל
.בינגמ יאוול םעט ןשעל ןתונש המ ,השקתיו סמי רכוסה ןמז המכ רחאל

.הבבסב םינשעמו שארה לע ותוא םיחינמ סמנ רכוסהש ירחא קר
ףסכה ריינ לע םישוג רוצי וא םירוחה תא םותסי אל רכוסהש גואדל שי קר

(הפיח - ק לבויל הדותו)


.ךבוסמ רתוי תצק עצבמב רבודמ ןאכ לבא ,םידקשה לש ןורקיע ותוא לע דבוע
.ותוא חסכת אל הפילקהש ידכ לחגה לעמ תשר היהתש םג ףידע
.הזמ ודר ,הנשמ אל

 

.הבוראה חתפ תא ףסכ רינב םוטאל איה תקזוחמ הליגרנ תלבקל תנייוצמ ךרד
.תקזוחמ רתוי הליגרנהו הצוחה רתוי ריוא תוחפ ,הככ
.המודכו םירוח תריצי םע תומיטאה תמר םע קחשל םג רשפא

 


.תרצוי איהש הריוואה םצעב אוה הליגרנב עטקה לכ
.תחבושמ הקיסומב שמתשהל ץלמומ הריוואה תמלשהל
.ןבומכ ,םלוע תקיסומ איה הליגרנל תצלמומ הקיסומ

ךל םינתונש ,הילרטסואו הקירפאמ הלאה םייראזיבה םילכה לכ
.תרעוס הגוי עצמאב התא וליאכ השגרה
,המגינא ,Spirits Of The World ףסואה תא ץלמומ הזה גוסהמ
.- Ten Years תחבושמה תינאידניאה הקיסומה ףסוא תא וא Deep Forest

.הליגרנל המיאתמ העיגרמו הטקש הקיסומ לכ ,ינש דצמ
,סטיירטס-ריידב וא דיולפ-קניפב שמתשהל ,לשמל רשפא
.םהלש םימדקומה םיקסידב REM םג

.הליגרנ םע בוט תדבוע אל ,המ םושמ ,תילארשי הקיסומ

הללובא וידר ומכ יראזיב והשמל ןיזאהל ולכות דימת ,הרקמ לכב

.הדוהאו הנימא ,הווש תויהל ידכ מ"זפ סופתל הכירצ הליגרנ
.ץפח םתס אל איה ,לכה ירחא .םש הליגרנל תתל יאדכ ,ןושאר דעצכ
.יתרכהש תויכרות תורוחב םש לע ארוק ינא ילש תוליגרנל

תא תוקנל ,םעפ ידמ התוא ףוטשל - לפטל תתל םג םיכירצ הליגרנב
.הדולחה תא תוקנל םג ,ךירצ םאו .םסיקו רטוח ,דופיש םע םירבעמה
רייצל וליפא וא םילטניירוא םיטושיק ינימ םע התוא טשקל רשפא
.הזאוה לע

.היכרצל םיבושק תויהלו הל גואדל םיכירצ ,הרקמ לכב

.קיספהל יתמ םג תעדל םיכירצ ,לבא
םיטובנחז ידמ רתוי הלעמ ,תדקפתמ אל רבכ הליגרנה םאו
.ידמ הדולח תייהנ וא (הפל םיסנכנש לחגה ירגרג)
.יונישל ןמזה עיגה

,ונתוא ושמישש תוליגרנל םיאתמה דובכה תא תתל רוכזל דימת
.ןניאו

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001