Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

!תורפו םירפ ןלהא

בורקב אציי (www.abulehleh.co.il) טנרטניאה לע הללובא תוטלתשה בקע
קורעל םילבלובמה לכ תא ענכשל תנמ לע ףקיה-בחר םוסרפ עסמ םע הללובא
.ולש ורתאל


!הלעננ המישרה ,ייתוברו ייתוריבג
יח רודישב רבעותו 14.6,ישימח םויב םייקתת תורחתה
!הללובא וידרב

(..אלש ימל רקיעבו) חלשש ימ לכל הדות

:תיפוסה םידמעומה תמישר תא ולבק

"בוט שארב הליגרנ"

גרבנירג "ןמזוזגא" איג

 

ךלוה התא םויה"
"!םילחג לע

גרבנירג "ןמזוזגא" איג

 

"!ונלש ףוריטב - הליגרנ"

זרב-זראו עקש ובא

םולשל ךרדה"
"הטכשב הליחתמ

גרבנירג "ןמזוזגא" איג

 
רירפש ןדיע
 
זרב-זרא
 
רירפש ןדיע
 

זרב-זרא

 

ינברהש ןורי

 

רירפש ןדיע

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001