Make your own free website on Tripod.com

 
 

 

.םיטקפא רצייל איה הליגרנה לש תוינויצרה תורטמה תחא
.רצוי אוהש הרזומה השוחתלו ןשעל רושקש המ לכ
.תיזוידנרג העפוה לש םימעפל ,םלועה ףוס תשוחת תאז םימעפל
.םיטקפא ןווגמ גיצהל םיאג הללובא .תמייוסמ תוקיפד לש ,םיתיעלו
,ונחנא םינונש הזיא) לחגה הצק לע ,רתויב םצמוצמ רפסמב ,ןבומכ רבודמ
.רתוי הברה תופידע תונומת ,תועצה חולשל םינמזומ םתא .(ןמזה-לע-לבח


 

4.7.01 :ןורחא ןוכדיע

 

חלושה \ בתוכה \ איצממה

(םילחג 1-5) ןויצ

טקפא
 

םילחג 4
(בוליכיאב הארתנ)

ול אבש ימל רתויב לטסממ טקפא ןאכ יל שי םידלי בוט
.ההההנננננוווזזזז ןןןןןןבבבבבבבב שאר סופתל

,רוניצה תא הפל םיסינכמ .תואירהמ [ןשעה וא] ריוואה לכ תא םינקורמ םדוק
.הפהמ רוניצה תא םיאיצומ אלו תיקנע הטכש םיחקול
.תיקנע הטכש דוע םיחקולו ףאהמ ןשעה תא םיאיצומ

םייתעש תוחפל םתנשיע רבכ וליאכ השגרה םילבקמ הלאכ תוטכש 15-20 ירחא
.םילגרנמה יבוט תא וליפא ליפיש המ

טקפאה יכ הפהמ רוניצה תא איצוהל רוסא ךילהתה לכ ךרואלש דיגהל בושח
!!!.ןשע קר אלא תואירל ריוא ללכב סנכנ אלש הז לע יונב

יחמק ןר
ךומרי רפועו

םילחג 4
ןא'צ יק'צ)
(תוליגרנ ששחמ

!!!!םלוכמ בוטה טקפאה יתוברו יתוריבג ןכ ןכ
לילג חקול ,תוריהמב הפצירה לע בכשינו תינבצע הטחש חקול הליגרנה ףאוש
.ידמ הבע אלו ךורא היהיש רקיעה (ףסכ רינ לילג םע םג דבוע) ןוטרק

דועב ,הלעמל תיתפקיז הרוצב םרומ ינשה הצקה רשאכ ויפל דחא הצק דימצמ
.לילגה ךותל ריאמו ךושח רדחב סנפ םע וילעמ דמענ לוגרינל ופתוש

יטרס םעפ םתיאר !!!!המשל תונמוא םכל הנהו ןשעה תא תויטיאב ררחשמ לגרנמה
רבד ותוא רתוי וא תוחפ הז זא ?לזרב רוניצ ךותב תחקלתמ שא רשאכ ןשקא
.הכלהכ עצובמ אוה דוע לכ טושפ קירטה

ילדוכיספה וכרעמ דירומ הז יכ יוצר שממ אל לבא םוי רואב םג ותוא עצבל ןתינ

DardaSatla

.םילחג 2
םג םיאתמ)
(םייתחפשמ םיעוריאב

...בינגמ הז המ טקפא יתאצמה ינא
זא לשמל הניגב םינשעמ םא הככו הפה לש דצהמ םילוגיע איצוהל
.שארה תא בבוסל ךירצ אל

.חורה ןוויכל הנפומש דצהמ לוגיעה תא םיאיצומ טושפ

.םינומיא הברה שרוד
.8-88 יאליגל םיאתמ

.החלצהב

?םיבוט רתוי הברה םיטקפא םתישע ?םתמליצו ןיע תציב ךותל ןשע םתסנכה
!וישכע וחליש

 

 

 

 

תרושקת הללובא תצובקמ תוליגרנ הללובא

ךפיהלו 786 לע 1024 תייצולוזרל םאתומ רתאה
(C) 2000-2001